Daňová kontrola ako nástroj šikany, prenasledovania a likvidácie

Právna úprava zákona o správe daní a ďalších súvisiacich noriem má hrubé nedostatky. Praktiky využívané pri daňových konaniach sú protizákonné!

Už v minulosti sme poukázali na nezákonné postupy, ktoré sú často využívané kontrolnými orgánmi za účelom likvikácie nepohodlných subjektov, priemyselnú špionáž, odstráňovanie konkurencie a podobne.

Na jednej strane tieto normy zločin podporujú, na druhej ho nedokážu efektívne potláčať. Preto Vám v nasledujúcich týždňoch postupne prinesieme celú sériu informácii a názorov na to, ako priebiehajú jednotlivé konania, zobrazíme rôzne situácie a so súhlasom daňových subjektov zverejníme aj rôzne daňové kauzy.

Prednedávnom sa v rôznych médiach objavili rôzne články, ako napr. kauza vibrátor na Daňovom úrade, kde sa dôvod takéhoto konania proti správcovi dane z prvého pohľadu nedali zistiť a až bližšie skúmanie prípadu prinieslo na povrch zaujímavé informácie, napr. že dotknutý daňový subjekt sa dostal do sporu s niektorými štátnymi inštitúciami pre pochybenia štátnych zamestnancov a inicioval rôzne súdne spory, kde je predpoklad, že by sa preukázali nekalé praktiky rôznych inštitúci, čo sa nepáčilo vládnucej strane. Preto, aby sa žalobca (daňový subjekt) spravodlivého súdu nedočkal, boli vydané interné pokony, aby sa správne orgány chovali tak, aby tento subjekt postupne zanikol ešte predým, ako o jeho nárokoch proti štátu rozhodol súd a zločin zostal nepotrestaný.

Sofistikované postupy na prenasledovanie

Takéto prípady sa riešia tak, že správca dane začne kontrolu, napríklad vyrubí dodatočné dane, rôzne pokuty a podobne a to v takej výške, ktorú za normálnych okolností daňový subjekt nie je schopný uhradiť. Neraz sa stáva, že správca dane požaduje splnenie rôznych nesplniteľných požiadaviek. V odvolacom procese neuspejete, lebo ten istý orgán, ktorý sankciu vyrubil rozhoduje o odvolaní, takže daňový subjekt sa už môže obrátiť len na súd. Súdne konanie proti nezákonnému rozhodnutiu správcu trvá neraz trvá aj 2 - 7 rokov (v prípade odvolacích konaní a podobne). Vaše dane a sankcie sú však splatné hneď po odvolacom konaní a keď je sankcia vo výške, ktorú nedokážete zaplatiť, tak správca dane vykoná exekúciu, alebo podá návrh na výmaz subjektu z obchodného registra z dôvodu, že subjekt nehradí svoje záväzky - teda nepohodlný subjekt sa zlikviduje ešte predtým, ako by sa dočkal spravodlivého rozhodnutia súdu o likvidačných pokutách či dodatočne vyrubených daniach.

Daňová kontrola nesmie byť predmetom svojvôle

Typickým príkladom sú rôzne nezákonné, najmä námatkové, daňové kontroly. Daňová kontrola nesmie byť predmetom svojvôle a na jej začatie musí vždy existovať dôvod, resp. určité podozrenie, ktoré dá na vykonanie kontroly dôvod.

Článok: Námatkové daňové kontroly sú neústavné!

Predovšetkým však každému subjektu, u ktorého sa kontrola ide vykonávať, musia byť známe skutočnosti prečo sa ide vykonávať a aj to čo konkrétne sa ide preverovať. O povinnosti informovať daňový subjekt o presných dôvodoch vykonania daňovej kontŕoly existujú už desiatky súdnych rozhodnutí. Takým je napríklad nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. I ÚS 1835/07, kde sa rozbehla diskusia o ústavnosti vykonávania náhodnych, resp. námatkových daňových kontrôl. Svoj nález Ústavný súd odôvodňuje tým, že zahájenie daňovej kontroly bez uvedenia konkrétnych dôvodov je neprípustným porušením autonómnej sféry jednotlivca a preto je realizácia právomoci správcu dane v rozpore s čl. 2 odst. 2 Listiny základných práv a slobôd. Argumentované je aj tým, že akceptáciou celkom voľnej úvahy správcu dane o tom, či začne daňovú kontrolu, by tento postup bol založený na "prezumpcii viny", resp. na predpoklade, že každý daňový subjekt skrátil svoju daňovú povinnosť.

Slovensko je v právnom nevedomí

Na nasledujúcom videu si môžete pozrieť ako sa vykonávajú "opakované" daňové kontroly, resp. ako sa zneužívajú a prečo sa je im ťažko brániť. Neostáva nám len súhlasiť s názorom JUDr. Ernesta Valka - Slovensko je v právnom nevedomí.

Páči sa vám článok? Podporte GINN