====Gorila - Slovensko 2011/2012 - cast. 6 ==== [[/spravy/gorila Gorila - prehľad]] ===Príloha č. 1=== Príloha listu riaditeľa SIS ministrovi vnútra SR č.p. 63/964-V-342-53/2006-S zaslaná 6.4.2006 Poznatky SIS k úniku utajovaných skutočností z prostredia P PZ SR Slovenská informačná služba získala poznatky k činnosti finančnej skupiny PENTA, ktorá získava operatívne informácie z prostredia polície a následne ich dokáže využiť pri ovplyvňovaní vyšetrovania v niektorých prípadoch, týkajúcich sa prevažne závažnej hospodárskej trestnej činnosti, ktoré sa riešia hlavne na Úrade boja proti korupcii (ÚBPK). Získané poznatky následne PENTA využíva na ovplyvňovanie vo svoj prospech pri privatizácii štátneho majetku (napr. letiská, Cargo) a pri získavaní významných štátnych zakázok, hlavne v oblasti energetiky a zdravotníctva. Osoba, ktorá za úplatu pre PENTU v rámci polície pracuje, je Ing. Ján REJDA, ktorý by mal byť v súčasnosti zaradený na ÚBPK vo funkcii vedúceho oddelenia zvláštnych činnosti - operácií s celoslovenskou pôsobnosťou. REJDOVÝM predchodcom v tejto funkcii bol PaedDr. Igor ORAVEC, ktorý ho doporučil ako svojho nástupcu. K REJDOVI bolo zistené, že v rámci polície v minulosti pracoval na PPÚ a taktiež bol vedúcim skupiny ochrany špeciálneho prokurátora JUDr. Michala SERBÍNA. Ďalej bolo zistené, že na úseku zabezpečenia bezpečnosti a ochrany spoločnosti (vrátane spravodajskej) plní pre PENTU úlohy skupina bývalých príslušníkov PPZ SR a spravodajských zložiek. V tejto skupine má významné miesto aj osoba Zoltán VARGA - bývalý príslušník PZ, ktorý pracoval taktiež na PPÚ. VARGA zabezpečuje a plní pre PENTU úlohy a na pokyn jej predstaviteľov sprostredkováva stretnutia s viacerými doposiaľ neustálenými príslušníkmi polície. VARGA je tiež prostredníkom na zber informácii medzi PENTOU a Ing. Jánom REJDOM. REJDA mu na jeho žiadosť dodáva všetky operatívne informácie vrátane tzv. realizákov a následne pokynov od vyšetrovateľov a prokurátorov, ktoré mu „prejdú cez ruku“ a ku ktorým sa má možnosť v rámci ÚBPK dostať. Taktiež plní úlohy pre Zoltána VARGU (PENTU) vo forme rôznych prešetrovaní a miestnych operatívnych zisťovaní - lustrácii podľa zadania. Za tieto „služby“ pre PENTU dostáva prostredníctvom Zoltána VARGU paušálne 50 tisíc Skk na štvrťroka a za každý operatívny poznatok (na čom sa aktuálne pracuje) sa pohybuje odmena od 3-5 tisíc SKK a za každý „stiahnutý realizák“ odstúpený vyšetrovateľovi sa odmena pohybuje od 5-10 tis. SKK. Za rok 2005 Ing. REJDA riešil pre Zoltána VARGU celkovo 11 rôznych operatívnych šetrení a tzv. realizákov. REJDA aj so svojimi operatívcami riešil aj prípady okolo privatizácie Letiska M. R. Štefánika a privatizácie nákladnej železničnej dopravy ŽS CARGO. Obidva tieto prípady riešil REJDA na pokyn VARGU od PENTY. V prípade privatizácie Letiska M. R. Štefánika mu boli PENTOU (podklady k šetreniu zabezpečil Mgr. Jaroslav HAŠČÁK) dodané informácie o spolupráci ministra dopravy, pôšt a telekomunikácii SR a členov privatizačnej komisie za MDPT SR s konkurenčným konzorciom Albertis zastrešovaným finančnou skupinou J&T. Prostredníctvom začatého vyšetrovania následne PENTA v privatizačnom procese Letiska M.R. Štefánika vydierala predstaviteľov MDPT SR. Základné informácie o tejto činnosti REJDU už boli zo SIS na MV SR odstúpené. REJDA mal následne na otázky svojich nadriadených (prezident PPZ, riaditeľ UBPK) pripravenú legendu, ktorú mal aj papierovo podloženú v spise a to síce tak, že v prípade letiska sa potvrdila ich vlastná informácia P PZ, že subporadca MEINL Banky AG spoločnosť SH&E Limited spoločne s predsedom privatizačnej komisie Dr. Branislavom KVASNICOM pracovali v prospech konkurenčného subjektu J&T, ale nakoniec aj tak vyhralo konzorcium TwoOne. V prípade ŽS Cargo a.s. mali konať z iniciatívy JUDr. Jána VAĽU a špeciálneho prokurátora, takže sú v obidvoch prípadoch čistí. Bolo tiež zistené, že REJDA a VARGA v prípade iniciácie niektorých šetrení ÚBPK v prospech PENTY používajú z dôvodov ochrany zdrojov formu anonymných oznámení, ktoré potom začne REJDA šetriť. VARGA dostal od Jaroslava HAŠČÁKA pre REJDU aj úlohu ohľadne bližšie nezisteného trestného oznámenia na Ing. Annu BUBENÍKOVÚ z FNM, ktorá pracuje v prospech PENTY (údajne predávala niečo z majetku podniku, ktorý sa privatizoval). REJDA má zabezpečiť všetky dostupné poznatky k tomu prípadu a cez svoje kontakty v PZ snažiť sa to zahrať do stratena, resp. zastaviť prípadné trestné stíhanie. Obdobnú úlohu dostal REJDA aj čo sa týka poznatkov odstúpených zo SIS ohľadom BRATISLAVSKEJ TEPLÁRENSKEJ a.s., ktorá má ísť do privatizácie a má o ňu eminentný záujem PENTA. Ďalšou úlohou, ktorú REJDA dostal od PENTY je operatívne rozpracovanie predsedu predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne MUDr. Svätopluka HLAVAČKU. MUDr. Hlavačka už Pente tzv. prerástol cez hlavu a nekoná v súlade so záujmami PENTY a podľa vzájomných dohôd. REJDA má za úlohu na neho niečo nájsť. K danej veci sa REJDOVI podarilo zatiaľ zistiť len porušenie zákona o verejnom obstarávaní a zatiaľ to nie je na trestné stíhanie, o čo má PENTA eminentný záujem. Zoltán VARGA má REJDOVI od HAŠČÁKA poskytnúť ďalšie podklady na diskreditáciu MUDr. HLAVAČKU. REJDA sa v prospech PENTY zaoberá aj prípadom spoločnosti V.O.D.S. a.s., kde je už časť vo vyšetrovaní a ďalšiu časť prípadu má ešte stále operatíva, ktorá preveruje použitie všetkých príspevkov z Recyklačného fondu. REJDA obdobným spôsobom spolupracuje aj s ďalšími bývalými príslušníkmi PPÚ PZ SR ako napríklad Michal HRBÁČEK, Vlastimil ZAMBOCH a Martin LIESKOVSKÝ a získava pre nich informácie dôverného charakteru z prostredia PZ. Dodatočne bolo zistené, že REJDA z prostredia SIS získal informácie o tom, že SIS disponuje horeuvedenými informáciami o jeho činnosti v prospech PENTY. REJDA v priebehu 13. týždňa 2006 na pokyn Zoltána VARGU ako protiopatrenie k zisteniam SIS kontaktoval novinárku denníka SME Moniku ŽEMLOVÚ (s ktorou udržuje neštandardné vzťahy) a poskytol jej na zverejnenie diskreditačné materiály k funkcionárom Slovenskej informačnej služby, ktoré boli v priebehu 14. týždňa 2006 ŽEMLOVOU aj čiastočne zverejnené. Je predpoklad, že obdobným spôsobom sa k diskreditačným informáciám k funkcionárom SIS dostal aj novinár Milan ŽITNÝ (Domino Fórum). Kontakty na ŽEMLOVÚ a ŽITNÉHO získal REJDA od svojho predchodcu vo funkcii PaedDr. Igora ORAVCA. Diskreditačné informácie na funkcionárov SIS. ktorými REJDA disponuje mu už dávnejšie poskytli Miroslav GUMAN, Daniel JACKULIAK a Stanislav ŠIMON, ktorí nimi sledujú svoje osobné záujmy a vedú diskreditačnú kampaň voči SIS. Na základe horeuvedených skutočnosti je možné činnosť Ing. Jána REJDU kvalifikovať ako únik utajovaných skutočnosti a zneužitie právomoci verejného činiteľa. Uvedené môže mať vplyv na posudzovanie bezpečnostnej spoľahlivosti Ing. Jána REJDU podľa par. 14 ods. 2 písm. a) a c) bod 6 a 10 Zákona 215/2004 Z.z. Podľa zistení SIS priamy nadriadený REJDU - riaditeľ Úradu boja proti korupcii PaedDr. Tibor GAŠPAR je o horeuvedených aktivitách REJDU informovaný. ===Doplňujúce údaje=== Ing. Ján REJDA, r.č. 71xxxx/xxxx, trvale bytom: Diely, xxxx, Nitra JUDr. Michal SERBÍN, r.č. 52xxxx/xxxx, trvale bytom: xxx BA Zoltán VARGA, r.č. 66xxxx/xxxx, trvale bytom xxxx, BA Mgr. Jaroslav HAŠČÁK r.č. 69xxxx/xxxx Dr. Branislav KVASNICA CSc., r.č. 66xxxx/xxxx Mgr. Ján VAĽO, r.č. 63xxxx/xxxx Ing. Anna BUBENÍKOVÁ. r.č. 63xxxx/xxxx MUDr. Svätopluk HLAVAČKA, r.č. 63xxxx/xxxx PaedDr. Igor ORAVEC, r.č. 62xxxx/xxxx Monika ŽEMLOVÁ, r.č. 72xxxx/xxxx Milan ŽITNÝ, r.č. 52xxxx/xxx Ing. Miroslav GUMAN, r.č. 59xxxx/xxxx Daniel JACKULIAK, r.č. 66xxxx/xxxx Stanislav ŠIMON, r.č. 58xxxx/xxxx J&T, IČO: 31391087 ŽS CARGO a.s. IČO: 35828226 PENTA INVESTMENT a.s. IČO: 35898194 Letisko M.R.Štefánika, IČO:33884916 BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. BA, IČO: 35823542 V.O.D.S. a.s. KE, IČO: 36200301 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA a.s., IČO: 36937874 ===Príloha č. 2=== 8.12.2005 Identifikačné znaky funkcionára PPZ, ktorý pracuje pre Zoltána Vargu stretnutie sa uskutočnilo 8.12.2005 v čase od 16.40 hod. do 17.50 hod. pracuje vo vedúcej funkcii na Úrade boja proti korupcii PPZ SR v Bratislave na Račianskej ulici, pracovisko má na 5. poschodí (na 4. poschodí pod ním je Ústav justičnej a kriminálnej polície PPZ) jeho organizačná zložka je zapojená do riešenia prípadu Recyklačného fondu pôvodne pracoval pod Mgr. Ján Vaľo — zástupca riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite. Ešte predtým pôsobil na PPÚ PPZ SR (pravdepodobne spoločne s Vargom) má titul inžinier súkromne vlastní automobil Š — Felícia, chce si kúpiť ojazdenú Š - Octavia býva v BN bytovom dome na samom vrchu, kde je člen domového výboru. Varga mu platí 50 tis. Sk štvrťročne paušál. Okrem toho mu Varga platí osobitne za každý pripad. Tento rok (2005) riešil pre Vargu 4 paušály, 3 realizáky a 4 ďalšie veci - spolu 11 vecí. Rozprávajú aj o osobe Gabčo, ktorá odchádza z PPZ a ktorého manželka, resp. partnerka robí v SIS. Varga získava informácie aj od iných policajtov, ktorí si myslia, že majú tie najdôležitejšie informácie. Varga sa sťažuje, že mu stále volajú a on sa koľkokrát stretáva k veciam ktoré nemajú hodnotu. Radšej sa ale stretne k nevýznamnej veci ako keby mu malo ujsť niečo dôležité. Dodatočne koncom decembra 2005 Slovenská informačná služba na základe uvedených identifikačných znakov zistila, že funkcionárom PPZ, ktorý sa 8.12.2005 stretol so Zoltánom VARGOM je Ing. Ján REJDA - vedúci oddelenia zvláštnych činností ÚBPK PPZ SR. ===Príloha č. 3=== 28.2.2006 (Zoltán VARGA. Ing. Ján REJDA) - skrátený záznam 12.27 hod. - 12.56 hod. - skrátený záznam Stretnutie vyvolal pravdepodobne Ing. Ján REJDA - vedúci oddelenia zvláštnych činností ÚBPK PPZ SR. REJDA informuje VARGU, že ho včera kontaktoval Ján POLÁK. Ten mu povedal, že v SIS bol na odstúpenie pre MV SR pripravený materiál o spolupráci REJDU s VARGOM. Podľa tohto materiálu má VARGA platiť REJDOVI 50 tis. Sk mesačne (pozn. spracovateľa - ide o č.p. 63/956-V-689-5/2006-S, ktorá zostala na odbore, podľa tejto SI platí VARGA REJDOVI 50 tis. Sk kvartálne). Uvedenú informáciu podľa tvrdení Jána POLÁKA mal v SIS stopiť jeho brat JUDr. František POLÁK, ktorý je riaditeľom odboru SIS (resp. malo mu byť nadriadeným oznámené, že REJDA je ich človek). REJDA si presne nevie spomenúť na meno odboru SIS, ktorého je POLÁK riaditeľom, ale je to niečo s náboženstvom, politickými stranami a pod. (pozn. sprac. - ide o riaditeľa 1. odboru sekcie D František RENÁTO). VARGA sa pýta REJDU odkiaľ pozná Jána a Františka POLÁKA. REJDA hovorí, že s Jánom POLÁKOM sa pozná dobre, sú dlhoroční rodinní priatelia. Ján POLÁK bol REJDOVI za svedka na svadbe. REJDA pozná dobre aj POLÁKOVÝCH rodičov. POLÁKOVCI sú zo Šurian. Ján POLÁK bol tiež policajtom, urobil si právo a teraz je advokátom (civil). JUDr. Františka POLÁKA pozná REJDA len cez jeho brata Jána a naposledy s ním hovoril práve na Jánovej svadbe, REJDA hovorí, že JUDr. František POLÁK bol vyšetrovateľ, potom siskár, potom advokát a potom znova siskár. JUDr. František POLÁK má dom v Topolčanoch. VARGA sa pýta REJDU, že kto písal tu správu o platení REJDU VARGOM. REJDA hovori, že zatiaľ to ešte nevie, že dnes sa má s Františkom POLÁKOM stretnúť o 18.00 v Nitre. REJDA hovorí, že s odborom SIS, ktorý vedie F. POLÁK riešia kauzu BN kňaza (ide o 250 pravdepodobne mil. Sk), kde sa im (pravdepodobne SIS) stratil BN kufrík. VARGA vie o kauze. Ide o toho kňaza čo ho teraz strážia kukláči. F. POLÁK ako dôvod dnešného stretnutia uviedol práve uvedenú kauzu. VARGA si myslí, že môže ísť len o zámienku na stretnutie a F. POLÁK možno bude chcieť aby bol REJDA spolupracovník SIS. REJDA hovorí, že by na to nepristúpil. VARGA mu oponuje, že prečo by nemohol byť REJDA spolupracovník SIS (mal by ďalší plat a krytie zo SIS). REJDA už ohlásil stretnutie s F. POLÁKOM svojmu nadriadenému Tiborovi (pravdepodobne Tibor GAŠPAR - riaditeľ ÚBPK). REJDA Tibora informoval aj o správe SIS o jeho spolupráci s VARGOM za 50 tis. Sk mesačne (ak by náhodou minister vnútra dostal tú informáciu čo mala byť stopnutá) — Tibor sa smial, že prečo dostáva REJDA tak málo. REJDA a Tibor majú kamarátsky vzťah. REJDA hovori, že Ján POLÁK mu okrem vyššie spomenutej informácie ukázal aj firmu V.O.D.S., a.s. a osobu Igor SIDOR. VARGA si mysli, že F. POLÁK nechce REJDOVI zle. Uvidia podľa výsledku stretnutia. VARGA hovorí, že ak bude F. POLÁK chcieť REJDU len naverbovať, tak je dobre. Ak budú chcieť od REJDU informácie a budú sa mu vyhrážať, tak má REJDA napísať oficiálny záznam zo stretnutia, kde má uviesť, že sa mu vyhrážali, že na neho vyťahovali jeho kontakty z minulosti na VARGU, HRBÁČKA, ŽAMBOCHA, (podľa tohto čo siskári použijú) a že ak s nimi nebude spolupracovať tak sa postarajú o to, že na PPZ skonči. V prípade problémov majú proti riaditeľovi kontrarozviedky SIS a ďalšej osoby zo SIS určitý materiál, ktorý už REJDA ukazoval Tiborovi (pravdepodobne GAŠPAROVI). Tibor zatiaľ nechce ísť so SIS do konfliktu a nechce uvedený prípad rozrábať. V uvedenom prípade sú zainteresovaní aj funkcionári CKÚ. Ak by sa REJDA so SIS nedohodol, tak nadriadeným povie, že materiály o jeho spolupráci s VARGOM vyprodukovala SIS keď sa dozvedela, že REJDA má materiály na riaditeľa kontrarozviedky. VARGA hovorí REJDOVI, že kľudne môže na stretnutí povedať F. POLÁKOVI, že ho zoznámi z VARGOM. REJDA rozpráva VARGOVI, že po nástupe PADU do funkcie ministra vnútra si PADO zavolal prezidenta PPZ Kulicha a riaditeľa ÚBPK Tibora Gašpara. Pýtal sa ich, čo rieši PPZ v prípadoch privatizácie letiska a Carga. Obidva tieto prípady rieši REJDA (pravdepodobne na pokyn VARGU a PENTY). Minister vnútra sa údajne priamo spýtal čo REJDA šetrí. V prípade letiska sa potvrdila vlastná informácia PPZ, že subporadca spoločne s predsedom privatizačnej komisie pracovali v prospech konkurenčného subjektu, ale nakoniec aj tak vyhrali rakúšania. V prípade Carga konali z iniciatívy Valu a špeciálneho prokurátora, takže sú v obidvoch prípadoch čistí. VARGA hovorí aj o BN oznámení na BUBENÍKOVÚ z FNM. VARGA hovorí, že nie je pravdivé. REJDA hovorí, že to zatiaľ v BN prehľadoch z Nitry nenašiel. VARGA hovorí REJDOVI, že je potrebné rozrobiť šéfa predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne - VARGA si nevie spomenúť presne na meno, ešte ho REJDOVI dodá (pravdepodobne MUDr. Svätopluk HLAVAČKA). Ide pravdepodobne o zakázku pre PENTU. REJDA ho má obviniť z BN podvodov rádovo v desiatkách mil. Sk. Opäť sa vracajú k SIS. VARGA hovorí, že siskári len skúšajú, že nič nevedia. Bavia sa o tom odkiaľ má SIS informáciu, že VARGA dáva REJDOVI 50 tis. Sk mesačne. Hovoria, že uvedené číslo nie je pravdivé. VARGA dáva REJDOVI 100 tis. Sk kvartálne plus extra peniaze, o ktorých nikto nevie. VARGA si myslí, že uvedené číslo si SIS mohla vymyslieť. REJDA sa pýta VARGU, či uvedená informácia nemohla uniknúť z VARGOVHO okolia. VARGA to vylučuje, možno mohlo niečo uniknúť z okolia Miša (pravdepodobne HRBÁČEK). VARGA inštruuje REJDU, že ak sa ho na stretnutí bude F. POLÁK pýtať na neho (VARGU), tak mu má priamo povedať, že VARGU pozná (VARGA bol v minulosti v PZ jeho šéf) a občas sa stretávajú. K spolupráci VARGU s finančnou skupinou PENTA má uviesť, že ide o fámu. Toto tvrdenie má podporiť príkladmi, keď VARGA nezískal zákazky na stráženie objektov pod vplyvom PENTY (napr. Maytex Lipt. Mikuláš, Ozetu Trenčín). Jediné čo od PENTY dostal bolo ZSNP Žiar nad Hronom. POLÁKOVI má povedať, že uvedené fámy o spolupráci VARGU a PENTY môžu pochádzať zo skutočnosti, že VARGOV brat robí v PENTE šoféra a VARGA sa pozná s niektorými bývalými príslušníkmi PZ, ktorí teraz pracujú pre PENTU. ===Príloha č. 4=== 20.3.2006 (Zoltán VARGA, Ing. Ján REJDA) — skrátený záznam 11.08hod. - 11.53 hod. (v pozadí nechali hlasnejšie pustenú TV, zrozumiteľných je menej ako 50% záznamu) Na začiatku rozoberajú BN osobu v zdravotníctve, ktorého REJDA začal rozrábať na základe pokynu VARGU. Pravdepodobne ide o predsedu predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne MUDr. Svätopluk HLAVAČKA (viď stretnutie VARGA, REJDA 28.2.2006). REJDA hovorí VARGOVI, že zatiaľ tam našiel len porušenie zákona o verejnom obstarávaní a zatiaľ to nie je na trestné stíhanie. REJDA by sa rád stretol so zdrojom informácii o záujmovej osobe (nikde nebude figurovať, REJDA ani nepotrebuje vedieť jeho meno). VARGA hovorí, že sa na to musí spýtať Sláva (HAŠČÁK) a stretnúť sa so zdrojom nebude jednoduché. REJDA sa pýta, či je záujem aby sa našlo niečo na trestné stíhanie. VARGA prisviedča, že je veľký záujem. VARGA rozpráva o BN štúdii o reforme zdravotníctva, za ktorú zobrala rozrábaná osoba od BN „Japoncov“ 20 mil. Sk. Spomínajú Veriteľ, a.s. REJDA hovorí, že už má k záujmovej osobe 3 telefónne čísla na nasadenie ITP. REJDA vysvetľuje VARGOVI problémy okolo realizácie rozrábania záujmovej osoby (úkony, spisy atď.). VARGA sa pýta REJDU na spoločnosť V.O.D.S. (Je tam niečo?“). REJDA vysvetľuje, že časť je už vo vyšetrovaní a časť má ešte stále operatíva, ktorá preveruje použitie všetkých príspevkov z Recyklačného fondu. VARGA sa ešte spýta VALAŠIKA, či tam vidí nejaký problém. VARGA rozpráva ako všetci kradnú a ako sa už do volieb nedá veľa urobiť. VARGA rozpráva o BN stretnutí, na ktorom boli okrem neho aj minister hospodárstva Jirko MALCHÁREK, minister zdravotníctva Rudolf ZAJAC, minister kultúry TÓTH a poslanci ELSNER, KOLESÁR a DŽUPA (všetci odišli z HZDS do Malchárkovho poslaneckého klubu). Fero TÓTH tam dotiahol nejakú staršiu pani - štátnu tajomníčku Ministerstva školstva. Tá jediná bola podľa VARGU celkom normálna. REJDA sa pýta VARGU: „Siskári ti nedajú pokoj? VARGA hovorí, že išla nejaká správa zo SIS na MV SR o VARGOVI a REJDOVI. Ľubo ŠEVČÍK (poradca Malchárka dosadený Haščákom, predseda DR SE, a.s.) sa pýtal VARGU, či vie o tom, že dáva REJDOVI 40 - 50 tis. Sk mesačne. REJDA hovorí, že už aj jeho sa pýtali na jeho spoluprácu s VARGOM a PENTOU. REJDA hovoril s KRIŽALKOVIČOM (pozn. sprac.: bývalý riaditeľ inšpekcie MV SR, minister PALKO ho odvolal, minister PADO ho zobral späť za svojho poradcu), ktorý mu potvrdil, že boli nejaké správy na REJDU, ale REJDA mu vysvetlil, že riaditeľ kontrarozviedky ARPÁŠ - PETRÁŠ sa uvedenými správami len snaží pošliapať REJDOV kredit a znížiť jeho dôveryhodnosť, pretože zistil, že REJDA má na neho kompromitujúce materiály („máme na neho kopu veci“). REJDA hovori, že správy na jeho spoluprácu s VARGOM a PENTOU išli z 5. odboru kontrarozviedky SIS - odbor ekonomiky a boja proti organizovanej kriminalite. REJDA vysvetľuje VARGOVI, že ARPÁŠ cez svoju manželku (tiež pracuje v SIS) riadil biskupa rožňavskej diecézy, ktorý podpísal zmenky na 250 mil. Sk a zakladal cirkevné majetky. REJDA hovorí o svojom ďalšom stretnutí s riaditeľom 1. odboru sekcie D SIS Františkom POLÁKOM. POLÁK mu hovoril, že jeho nadriadení mali informácie o ich prvom stretnutí. POLÁK im potvrdil, že vyvolal s REJDOM stretnutie. REJDA sa pýta VARGU odkiaľ mali siskári informácie o prvom stretnutí. REJDA sa pýta VARGU či sa niekde pýtal na POLÁKA. VARGA hovori, že sa síce na POLÁKA pýtal, ale neuvádzal žiadne súvislosti. REJDA hovori, že POLÁK mu hovoril, že má dohody so SLOTOM a FICOM a že má nábeh na námestníka riaditeľa SIS (pozn. sprac.: nie je jasné, či to POLÁK povedal o sebe alebo o ARPÁŠOVI - z kontextu pravdepodobne o ARPÁŠOVI). REJDA hovorí, že si už vybavil, že na neho nepôjde zo SIS už žiadna správa. („Ja som si to zabezpečil“). „Že keď aj niečo agenti donesú, zo SIS nič nevyjde“. REJDA ako protihodnotu ponúkol, že sa nebude kriminalizovať SLOTA a že nebude rozrábať SMER. REJDA a VARGA špekulujú kto mohol na nich dať uvedenú informáciu. Spomínajú niekoľko mien bývalých policajtov, ktorí robili v polícii a potom prešli k SIS (spomínajú opäť 5. odbor kontrarozviedky). Spomínajú mená „Paľo Múčka“, „Imrišek“, „Paľko“, „Palkovič“, „Cvik“ - mená nie je presne rozumieť. Debatu uzatvárajú, že sa to pokúsia zistiť a keď sa im to nepodarí zistiť, tak po voľbách to určite vyjde najavo. REJDA hovorí, že jeho šéf Tibor GAŠPAR mal už rokovania s viacerými politikmi (KALIŇÁK, KDH...), ktorí ho uistili, že by po voľbách mal zostať na svojom poste. VARGA oponuje REJDOVI, že to môže byť úplne inak. Hovorí, že dnes ešte nikto nevie kto bude minister vnútra. Minister si hneď vymení policajného prezidenta a ten vymení viceprezidenta a šéfov protikorupčného a organizovaného. Uvádza hypotetický príklad, že keby sa policajným prezidentom stal Michal HRBÁČEK, tak on bude šéfom protikorupčného a Maťo LIESKOVSKÝ šéfom organizovaného. Nie preto, že by bol chytrejší ako GAŠPAR, ale preto, aby sa vedeli medzi sebou dohodnúť, že „koho dojebať a koho nechať na pokoji“. VARGA uvádza ďalší príklad, keď MEČIAR 3 krát sľúbil pred REZEŠOM Milanovi BALIŠOVI funkciu ministra vnútra a po voľbách sa na nich vykašľal a ešte sa ich snažil odstaviť od REZEŠA. Hovoril o nich ako o vagabundoch a skrachovaných policajtoch. VARGA ironizuje, že sa čuduje, že mu ešte BALIŠ nezavolal, aby zohnal ľudí, že po voľbách idú obsadiť Ministerstvo vnútra. REJDA hovorí o automobile, ktorý si ide kúpiť. Ide o 5 ročný Mitsubishi Galant za 290 tis. Sk. REJDA ho má z neznámych dôvodov dostať za 250, resp. 150 tis. Sk. REJDA to už oznámil svojmu šéfovi. VARGA hovorí aby sa REJDA pozrel na prípad Hanky BUBENÍKOVEJ z FNM. REJDA hovorí, že ešte to presne nevie, ale že predávali niečo z majetku podniku, ktorý sa privatizoval. VARGA oponuje, že oni majú teraz taký istý problém s bratislavským letiskom, ktoré už sprivatizovali, ale ešte neprevzali kontrolu a manažment letiska si naďalej vypisuje výberové konania a nemôžu to zastaviť. Podľa VARGU sa s tým nič nedá robiť a BUBENÍKOVÁ pravdepodobne nič neporušila (pozn. sprac.: VARGA pravdepodobne cez REJDU lobuje na príkaz HAŠČÁKA v prospech zastavenia vyšetrovania prípadu, v ktorom je zaangažovaná aj BUBENÍKOVÁ). ===Príloha č. 5=== 30.3.2006 (Zoltán VARGA. Ing. Ján REJDA) - skrátený záznam 14.50 hod. - 15.18 hod. REJDA hneď po vstupe do priestoru hovori: „Zistil som kto to na nás vypisuje“. REJDA bol na stretnutí s BN „Marošom", ktorý má kamaráta na SISke. Maroš mu povedal, že na nich (REJDA, VARGA) vypisuje pamflety „muž tej baby zo SISky, ktorú teraz chytili pri Bielikovi“ - „šéf kontrarozviedky ARPÁŠ osobne písal tú správu“. REJDA je presvedčený, že „Maroš“ mu hovoril pravdu, pretože mu to potvrdil včera aj ďalší zdroj (pozn. sprac.: asi POLÁK). VARGA sa pýta kto je tá baba. REJDA hovorí, že to je Dana ARPÁŠOVÁ - manželka šéfa kontrarozviedky SIS ARPÁŠA - PETRÁŠA, ktorá REJDOVI prechádza vo vyšetrovaní kauzy na biskupskom úrade v Rožňave - Báthory. Dana ARPÁŠOVÁ pracuje na SIS na odbore riadenom POLÁKOM. VARGA sa pýta REJDU odkiaľ môže ARPÁŠ vedieť o spolupráci REJDU a VARGU. REJDA odpovedá, že nevie, ale bolo mu povedané, že uvedená informácia nešla zo žiadneho odboru, ale ju napísal osobne šéf kontrarozviedky ARPÁŠ. VARGA sa pýta odkiaľ potom o spolupráci REJDU s VARGOM mohol vedieť POLÁK. REJDA nevie, ale hovorí, že POLÁK hovoril pravdu, pretože mu to nezávisle potvrdil aj „Maroš“. VARGA odpovedá: „No dobre. To si budeme musieť bez rešpektu na nich niečo vymyslieť.“ REJDA zistil, že ich bývalý kolega (kukláč) BNO „Dušan“ sa o nich na SIS vyjadruje negatívne, ale REJDA nemá potvrdené, že „Dušan“ je aj za informáciami o spolupráci REJDU s VARGOM. REJDA nemá potvrdené, že „Dušan“ určite pracuje na SIS, ale má potvrdené, že sa v SIS negatívne vyjadruje o celej ich bývalej partii. VARGA sa pýta či aj o ostatných. REJDA odpovedá, že aj o ostatných - o „Robovi, o Ľubovi“. VARGA hovorí: „Čo mu treba rozbiť piču?“ REJDA hovorí, že podľa Marošovho zdroja v SIS je o nich (REJDA, VARGA,...) na SIS enormný záujem. REJDA to dáva do súvisu s tým, že jeho kolega GABČO (jeho žena robí na SIS) má prístup k situačným správam, operatívnym a vyšetrovacím spisom a siskári cez neho vidia všetko čo Úrad boja proti korupcii robí. Má to ale jeden háčik - REJDOVE spisy sú tajné, majú do nich pristúp len REJDA a riaditeľ Tibor GAŠPAR. Ostatní vedúci pracovníci ÚBPK vedia o tom, že tieto spisy existujú, ale nemajú do nich prístup („po každej porade vykopne GAŠPAR všetkých von a uvedené prípady rieši len so mnou“). Podľa REJDU sa siskári boja uvedených spisov, pretože nevedia presne čo REJDA a GAŠPAR robia, a preto majú o ne enormný záujem. REJDA hovorí, že mu Tibor GAŠPAR sľúbil, že ak zostane po voľbách vo svojej funkcii, tak GABČA vyhodí. VARGA sa pýta, prečo ho GAŠPAR nevyhodí už teraz. REJDA nevie (nemohol sa to GAŠPARA ako riaditeľa priamo opýtať). REJDA si myslí, že mu osobne GABČO moc uškodiť nemôže, pretože nevie presne čo REJDA robí. VARGA sa pýta REJDU, či toho „Dušana“ nechajú tak, alebo ho budú riešiť. REJDA navrhuje aby ho dotiahli na nejaké stretnutie. REJDA ho zatiaľ nechce riešiť, kým nemajú 100% istotu, že za informáciou o spolupráci REJDU s VARGOM bol „Dušan“. VARGA hovorí: „Však bol jeden z nás“ (kukláči). VARGA hovorí, že „Dušana“ nemal nikdy rád, že on má na takých ľudí nos, vždy si myslel, že „Dušan“ je podrazák a už vtedy “by mu najradšej jebol". VARGA navrhuje, že dotiahne „Dušana“ na pivo, kde bude REJDA, VARGA, „Robo, „Ľubo“ a VARGA sa spýta Dušana „či mu nejebe“ a že ak sa ešte raz dozvie o takých informáciách, „tak mu bude Slovensko malé“. VARGA hovorí o možnosti jeho fyzickej likvidácie. Hovorí, že keď ho stretne, tak mu „najebe na ulici, do piči, kokotovi“. VARGA sa pýta: „Jak sa volá tá piča?“ REJDA odpovedá, VARGA si zapisuje: „Dana Arpášová, Dana Petrášová, ona je z Levíc, krycie meno má Kováčová, aj iné, je to manželka šéfa kontry PETRÁŠA“. VARGA sa pýta na krstné meno ARPÁŠA. REJDA nevie a vysvetľuje, že krycie meno má PETRÁŠ. REJDA hovorí, že bol z celej situácie nahnevaný a vo veci ARPÁŠA - PETRÁŠA bol za svojim šéfom Tiborom GAŠPAROM. GAŠPAR mu povedal : „ Neboj sa Jano, najprv musíš vychladnúť a potom ich zrealizujeme. Aj ja mám na nich informácie“. REJDA pokračuje v diktovaní faktov k PETRÁŠOVEJ - KOVÁČOVEJ, ktoré si VARGA zapisuje: „Ona ako agentka riadila toho kňaza Báthoryho z Rožňavy - konateľ biskupského úradu, čo podpísal zmenky a zakladal a predával cirkevné majetky. Báthory je v uvedenej kauze obvinený, je stíhaný, bola na neho objednávka vraždy, SIS ho chránila a teraz je chránený svedok. SISka ho dala do väzenskej nemocnice, dala skúmať jeho duševný stav a SIS zariadila, že je nesvojprávny.“ REJDA hovori, že to riešil: „Bol tam záväzný pokyn prokurátora na opoznanie PETRÁŠOVEJ, ale tým pádom, že toho kňaza zbavili svojprávnosti nebude Petrášová opoznaná." VARGA sa pýta, či KOVÁČOVÁ riadila toho kňaza pod týmto menom. REJDA nevie, ale má to niekde zapísané. PETRÁŠOVÁ - KOVÁČOVÁ okrem toho vystupuje aj v kauze BIELIK. PETRÁŠOVÁ — KOVÁČOVÁ je v SIS zaradená na odbore, ktorý riadi POLÁK a ktorý má na starosti politické strany, cirkvi a korupciu v štátnej správe. REJDA hovorí, že Ďuro bude názov odboru vedieť presne (pravdepodobne HOLDOŠ). VARGA hovori, že si to nezapisuje pre Ďura, ale pre Sláva (HAŠČÁK). REJDA hovorí, že má k tomu kompletný materiál. VARGA sa pýta, či mu ho vie REJDA dodať. REJDA odpovedá: „Áno, viem ho dodať". VARGA hovori, že to dá Slávovi. VARGA sa pýta: „Čo to je za piču tá PETRÁŠOVÁ?“ REJDA odpovedá: “Jeblina. Už dávno mala ísť preč z tej SISky, mala tam nejaké prúsery a je tam furt. Drží ju tam PETRÁŠ“. VARGA sa pýta koľko rokov má PETRÁŠOVÁ. REJDA hovorí, že to je všetko v tých papieroch, ktoré mu môže dodať už zajtra. VARGA hovorí, že stačí až v pondelok (3.4.2006). VARGA sa pýta, či „Dušan“ robí na SIS pod POLÁKOM. REJDA presne nevie, ale asi nie, „Dušan“ by mal robiť na organizovanom zločine pod PETRÁŠOM. REJDA sa pýta VARGU, že čo to je za deravá SISka, keď mu to okrem POLÁKA došiel povedať aj „Maroš“,... VARGA ho preruší: „SIS je celá deravá“. REJDA pokračuje, že mu to bol Maroš povedať dnes (Maroš je pravdepodobne kolega REJDU na PPZ). Maroš mu povedal, že má vnútri v SIS kamaráta na vysokom mieste (REJDA mu povedal, že vie o týchto kontaktoch) a že má informácie o správach na REJDU, že ich napísal osobne muž tej baby čo sa stretla zo sudcom ohľadne Bielika. VARGA sa pýta či je ARPÁŠ vo funkcii za KDH. REJDA presne nevie, ale ARPÁŠ je z Levíc, napadlo ho, že by mohol byť za Maďarov. REJDA sumarizuje, že je dobre, že už majú pôvodcu správ o nich lokalizovaného. VARGA hovorí, že zajtra bude s „Frátrikom“ a pozrú sa na to. VARGA hovorí, že jeho nejaký „ARPÁŠ - PINDÁŠ“ netrápi, ale nebude si utierať hubu do REJDU. Bude to treba pustiť špeciálnym sudcom a prokurátorom. VARGA bol včera (29.3.2006) na kúpalisku vo Veľkom Mederi. REJDA hovori, že siskári sú nervózni z toho, že vidia na výpisoch z hovorov, že oni (REJDA a spol.) komunikujú z VOS, VSS, médiami (STV, novinári). REJDA ešte pôjde za GAŠPAROM ohľadne rozpracovania PETRÁŠA - ARPÁŠA. GAŠPAR možno do volieb nebude chcieť do toho ísť. Možno ho rozpracujú až po voľbách. REJDA hovorí, že mu novinárka Žemlová (SME) hovorila: „Jano, ak máš niečo na SIS, ja to uverejním hneď.“ VARGA hovori REJDOVI aby to Žemlovej pustil. REJDA hovori, že má na nich zvnútra aj kopu iných materiálov - zneužívanie služobných vozidiel, zneužívanie služobných bytov, kupčenie s bezpečnostnými previerkami. REJDA má presné informácie kde, kedy, ako. REJDA to má od človeka čo bol v SIS, teraz odišiel do VOS a pustil to. Sú to všetko čerstvé veci. REJDA hovorí, že keď sa PETRÁŠ dozvie, že REJDA o ňom vie, tak mu možno dá pokoj. Je tiež možné, že sa do SIS po voľbách dostane Ďuri (pravdepodobne HOLDOŠ) a bude to v poriadku. REJDA hovorí ako dnes pritlačil na Maroša (pravdepodobne podriadený) v prípade urýchlenia kauzy spoločnosti Merkuria - Zoroslav Kollár (balík pohľadávok VÚB). Bolo tam 32 pohľadávok a on ešte nemal vyčíslených 5. REJDA vysvetľuje procesné veci. VARGA hovorí, že je dnes pozvaný na otvorenie koňakového baru, ktorý si v Bratislave otvárajú 3 ľudia z Košíc (väzby na Igor Sidor) — členské je 250 tis. Sk na rok, 5 tis. Sk mesačne a ešte sa platí za konzumáciu. VARGA sa smeje, že by bolo dobré keby s nim spolupracovali, pretože môže dať tip ľuďom na G-čkových Mercedesoch, ktorí prídu do baru piť aj bez členského. REJDA ešte ide po tomto stretnutí za Mišom ohľadne toho úplatku. Hovoria o prípade nájdených tankov pri Martine (ROBUS - Rondík). Zhodujú sa na tom, že Rondík skončil (pravdepodobne ho poznajú). REJDA hovorí, že medializáciu spustil Výboh z Willingu, ale nie je to na trestné stíhanie, resp. keď aj budú trestne stíhaní, tak odsúdení nebudú. Bavia sa o tom, že Výboh došiel za Rondíkom a chcel uvedené tanky exportovať do Kazachstanu a nie do Čiech. Okrem toho chcel 20% zo zisku. Rondík to odmietol a Výboh spustil medializáciu. Rozprávajú o možnej fyzickej likvidácii (nie je jasné koho). Celkovo pôsobí REJDA mierne nervóznym dojmom, VARGA pôsobí sebavedomým dojmom. ===Výtlačok jediný Počet listov: 2=== Podozrenie z trestnej činnosti predsedkyne dozornej rady Fondu národného majetku SR. 1. Operatívnou cestou boli zistené podozrenia z trestnej činnosti predsedkyne dozornej rady FNM SR Ing. Anny BUBENÍKOVEJ. Ing. Anna BUBENÍKOVÁ bola do tejto funkcie nominovaná politickou stranou SDKÚ. V minulom volebnom období (2002 - 2006) zastávala post členky Výkonného výboru FNM SR a zároveň riaditeľky sekcie zakladateľských činností a výkonu práv akcionára FNM Bolo zistené, že koncom roka 2006 zinkasovala Ing. Anna BUBENÍKOVÁ od predstaviteľa finančnej skupiny PENTA Mgr. Jaroslava HAŠČÁKA cca 200 mil. Sk za služby, ktoré v prospech tejto finančnej skupiny počas svojho pôsobenia na FNM v rokoch 2002 - 2006 vykonala. Išlo o súhrnnú odmenu za jej služby pri privatizácii spoločností ako Slovenské elektrárne, a.s. (poradcom talianskeho nadobúdateľa ENEL bola Penta), Paroplynový cyklus, a.s. (získala ho Penta), Slovenská plavba a prístavy, a.s. (spoluzískala ju Penta), za služby pri príprave privatizácie prevádzkovej činnosti Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad a Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica, ktoré získala Penta v spolupráci s francúzskou VEOLIOU (viď č.p. 63/950- D-275-35/2006-S) a za prípravu privatizácie teplární (najmä Bratislavskej teplárenskej, a.s.), prípravu doprivatizácie rozvodných energetických podnikov (ZSE, SSE, VSE) a prípravu privatizácie Letiska M.R.Štefánika -Airport Bratislava, a.s. (posledné 3 privatizácie nakoniec neboli na základe uznesenia vlády o zastavení privatizácie uskutočnené). Niektoré z uvedených skutočností sú uvedené v č.p. 63/950 V 275 29/20Q6-S. Výplatu uvedenej sumy zrealizoval Mgr. Jaroslav HAŠČÁK prostredníctvom platby za 3 analýzy realitného trhu SR a za bližšie neustanovenú výrobnú halu v Medzilaborciach od bližšie nezistenej britskej spoločnosti pod vplyvom Penty v prospech BUBENÍKOVEJ. Fiktívnosť transakcie spočíva v tom, že uvedené 3 analýzy realitného trhu spracovali v skutočnosti pre interné potreby PENTY 5 pracovníci spoločnosti PENTA, ktorí na nej robili cca 1 rok. Tiež výrobná hala v Medzilaborciach má omnoho nižšiu reálnu hodnotu ako bolo v kúpno-predajnej zmluve deklarované (len cca 10 mil. Sk). Transakcia bola uskutočnená prostredníctvom kúpy akcií spoločnosti Elementa, a.s. pod vplyvom Bubeníkovej anglickou spoločnosťou pod vplyvom PENTY. Podozrenie z fiktívnosti kúpy akcií sa snažili vylúčiť tak, že ELEMENTA, a.s. vytvorila web stránky so základnými údajmi k uvedeným analýzam (viď www.elementa.sk), cez ktoré akože anglický investor „objavil“ investičnú príležitosť v SR a zaplatil Bubeníkovej za analýzy realitného trhu a za halu v Medzilaborciach cca 200 mil. Sk. Uvedená transakcia prebehla do januára 2007 a následne vstúpila spoločnosť ELEMENTA, a.s. do likvidácie. Ako slabé miesto uvedeného plánu identifikoval HAŠČÁK skutočnosť, že spoločnosť ELEMENTA, a.s. nemá zamestnancov a uvedené analýzy, ktoré v PENTE robilo 5 ľudí celý rok nemá kto „akože" urobiť. Z tohto dôvodu Ing. Anna BUBENÍKOVÁ určila bližšie neustanovenú osobu zo spoločnosti ELEMENTA, a.s. (táto osoba predtým robila v banke), aby si ich podrobne preštudovala, naučila sa ich naspamäť a vydávala sa v prípade preverovania transakcie políciou za ich tvorcu. Vyššie uvedené skutočnosti obsahuje aj záznam z ITP „Gorila 1“ zo dňa 9.7.2006 od 13.15 do 14.38 hod., ktorý sa nachádza na sekcii K. Uvedené ITP bolo zákonne schválené sudcom Krajského súdu Bratislava pod číslom Ntt-3-D-482/2006 a môže byť v prípadnom procesnom konaní použité ako dôkaz. Na základe uvedeného je dôvodné podozrenie, že Ing. Anna BUBENÍKOVÁ sa dopustila trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa (§ 326 Trestného zákona), trestného činu prijímania úplatku (§ 328, ods. (3) Trestného zákona) a trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti (§ 233 Trestného zákona). ===2. Vyjadrenie spracovateľa:=== Plnenie úlohy L2.1.1 ===3. Doplňujúce údaje=== Mgr. Jaroslav HAŠČÁK, r.č. 6xxxx/xx52, bytom Križkova 949/9, Bratislava -Staré Mesto Ing. Anna BUBENÍKOVÁ, r.č. 6xxxx/xx04, bytom Grasalkovičova 1316/37, Ivanka pri Dunaji ELEMENTA, a.s. „v likvidácii“, IČO: 35902019, Sabinovská 10, Bratislava Pressburg Properties, a.s., IČO: 35974192, Sabinovská 10, Bratislava ===4. Hodnotenie spoľahlivosti zdroja a hodnovernosti informácie: A1=== Podozrenie z trestnej činnosti predsedkyne dozornej rady Fondu národného majetku SR. ( 63/S50-D-342-3/2007-S z 22.05.2007) 15. včasnosť - Včasná 16. vierohodnosť - Vierohodná 17. celkové hodnotenie - pre UČ mimo sekcie 18. kontaktné tel. č. 19. vyjadrenie analytika sekcie ===Formulár operatívnej informácie časť B (spätná väzba)=== Výtlačok jediný! Počet listov formulára: 1 Stupeň dôveryhodnosti A1 - v súlade s vyjadrením ZÚ navrhujem odstúpiť SI na sekciu P s požiadavkou informovať externých príjemcov (MV SR a PPZ SR). Súhrnná informácia poukazuje na korupčnú činnosti Anny Bubeníkovej za služby pre finančnú skupinu PENTA pri privatizácii, resp. predaji štátneho majetku a tiež spôsob vyplácania úplatku. V súčasnosti Bubeníková zastáva naďalej post predsedníčky dozornej rady FNM. Navrhujem jej aktivity naďalej monitorovať. V spoločnosti Elementa, a.s., ktorá vstúpila do likvidácie 1.1.2007 je predseda predstavenstva Tibor Kosák, v DR je Ingrid Harachová, Róbert Weber a Pavel Vravko, ktorý v takomto zložení figurujú aj v spoločnosti Pressburg Properties, a.s. Postúpil som dokument: Vedúci 64. oddelenia. Príslušník Lenka Malakova, čas 28.5.2007 12:31:59. ===20. opatrenia riadiacich funkcionárov k práci s informáciou=== Pridelil som 64. oddeleniu. Odporúčam prideliť na spracovanie analytikom riešiacim problematiku strategických priorít: Najzávažnejšie formy korupcie a klientelizmu. Postúpil som dokument: Vedúci 64. oddelenia. Príslušník Štefan Skala, čas 23.5.2007 11:37:02. Spracuje p. Malaková. Postúpil som dokument: Lenka Malakova. Príslušník Jozef Hajdúch, čas 23.5.2007 12:12:24. Súhlasím s návrhom analytika. Postúpil som dokument: Riaditeľ 6. odboru. Príslušník Jozef Hajdúch, čas 28.5.2007 12:50:23. Súhlasím so stanoviskom analytika 64. oddelenia. Postúpil som dokument: Riaditeľ sekcie. Príslušník Leo Frešo, čas 28.5.2007 12:52:19. Zatiaľ ponechať v PF D. Postúpii som dokument: Riaditeľ 5. odboru. Príslušník Alex Peter, čas 7.6.2007 10:35:01. Súhlasím PF sekcie D. Postúpil som dokument: Vedúci oddelenia analytikov 5. odboru. Príslušník Tibor Slávik, čas 7.6.2007 14:33:27. Podľa § 340, ods. (1) Trestného zákona je trestným činom aj neoznámenie trestného činu s trestom odňatia slobody až 3 roky. Postúpil - nie. Príslušník Peter Mravec, čas 11.6.2007 9:45:33. Zameranie: I - Informačné previerky i - Informačná kontrola režimu spoločnosti Kontaktná osoba Miloš SULKA ===Referenčné zákazky=== Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta SONY Slovakia s.r.o., Nitra Samsung LCD Slovakia s.r.o.., Voderady Kia Motors Slovakia s.r.o, Žilina DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. vw priemyselný park Lozomo Dong Jin s.r.o., Dolná Streda Green Integrated Logistics Slovakia, Swedwood Malacky, s.r.o. Logistický park Karimpol, Senec Autotest, s.r.o, Devínska Nová Ves Getrag Ford Transmisslons Slovakia, s.r.o. lKEA Bratislava, s.r.o. Frans Maas Slovakia, s.r.o. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. Lagermax, s.r.o, Bratislava Minebea, s.r.o, Bohnenkamp International, s.r.o., Modra BROSE Bratislava, s.r.o. LEAR Corporation Slovakia, s.r.o. Bratislavské Teplárne /strategický podnik/ - 7 objektov Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava a Žilina Optlmal, s.r.o. v APP Lozomo Goldbeck, s.r.o. v APP Lozomo RF, spol. s.r.o. Malacky Faurecia Slovakia, s.r.o., závod Hlohovec ===Spolupráca s bezpečnostnými a policajnými zložkami=== väzba na SIS prostredníctvom brata -JUDr. Pavol KOŠČ - riaditeľ kancelárie riaditeľa služby, Riadenie riaditeľa vnútornej inšpekcie (dosadený P. Koščom). Zadávanie úloh SIS zástupcovi r, kontrarozviedky vo vzťahu k podnikateľskej lobby. SIS zabezpečuje informačný servis, ochranu spoločnosti Samsung, kontaktná osoba je p. Dorčák -zamestnanec Samsung, osobný priateľ Petra Košča Priestor pre vytláčanie konkurencie z hľadiska bezpečnostných previerok zo strany SIS pre iné SBS ky. Edcha Slovakia Cabrio, Veľký Meder SONY Slovakia s.r.o United Industries a.s. (cukrovary) Walter PECHO (Nemecko), Drahomír KOUDELKA(ČR), Silke Hartman (Nemecko), Denisa BERTÓK (SR) Eduard ŠEBO,Igor MANCEL,Marian ŠOLTY,Boris CAMBEL, Daniel POTURNAY Dast Servis s.r.o Dasb Security s.r.o Dast Dealing s.r.o Stanislav KOŠČ Peter MIŠURA DR - Peter KOŠC * Miloš SULKA * Tomáš TARABA * nákup a predaj nehnuteľného majetku - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľného majetku - žiadne známa činnosť * Kontaktná osoba Peter KOŠC , tel. č. 0905437600 Exlt Security TOSA Slovakia Nové záhrady II ROYAL Market s.r.o Slovak Invest Agency a.s Slovak Invest Consulting s.r.o Slovak Invest Develops Slovak Invest Personal s.r.o EU Funds Consuling Gen. Riaditeľ - TARABA Fin. riaditeľ - Peter KOŠC Riaditeľ ľuds. Zdrojov -Peter ZIMA Tibbett & Britten Slovakia ===Získané zákazky:=== [http://www. slovakinvestaigency.sk/slovakinvest-agency-sk] UNITY Security Osobný poradca riaditeľa SIS Považovaný za bezpečnostného experta premierom vlády SR Sponzor strany SMER K 1.10.08 odporúčal nového riaditeľa odboru pre ekon. Trestnú činnosť SIS s ktorým sa v súčasnosti intenzívne stretáva. *100% - Mgr. Ing. Tomáš TARABA, Sladkovičová 54, Modrá *84% - Stanislav KOŠČ, Jirásková 2, Bratislava *71% - Karol GAMA, Budatinská 71, BA *69% - Peter MIŠURA, Chemická 9, BA *57% - Jozef ONDREJIČKA, Čajkovského 14, Trnava *57% - Zdenka PATASSYOVÁ, Hlavná 8, Nová Dedinka *52% - Miloš SULKA, Kollárová 34, Zlaté Moravce *45% - Marek NOGA, Žarnovica 3, BA *38% - Miloš IGAZ, Mlynarovičová 14, BA *38% - Anton VAVRINCÍK, Smolenická 16, BA *38% - Andrea ŠVIKRUHOVÁ, Azovská 10, BA *38% - JUDr. Mikuláš PINNEL, Svätopluková 11, Senec *32% - Peter PIXA, Trnavská 23, BA *32% - Ing. Miroslav JELČIC, Pečnianská 25, BA *32% - Jozef PENCIAK, Tr. SNP 19, Košice *32% - Johann N. Patocka, Dunajská 3, Ivanka pri Dunaji *32% - Jost Hahnebeck, Dusseldorf 402 29 *32% - Vieroslav ŠMOHL, Topolčianska 17, BA *32% - Vojtech SAJKO, Južná Trieda 15, Košice *32% - Petrer PETRÁŠ, Stred’anská 31, Topoľčany *28% - Ondrej ŽEMBER, Kostolište *25% - Ing, Karol BÔRIK, Jelenia 6, Nové Zámky *25% - Ing. Peter PETRIČKA, Velké Lovce *25% - Mgr. Branislav JURÁS, Sklenárová 42, BA
sk
Páči sa vám článok? Podporte GINN