Haščák a Penta útočia na Gorilu

Krátko po vypuknutí kauzy Gorila sa prvý krát razantne ozvala aj finančná skupina Penta. Mažú stopy po gorile

Niekoľkým serverom, ktoré uverejnili kompletný spis údajne uniknutý zo SIS totiž rozoslali výzvu, aby stiahli ich uverejňovanie. V prípade opaku sa vyhrážajú žalobami. Navyše už žalujú aj novinára týždenníka Týždeň Toma Nicholsona, ktorý sa kauze v minulosti venoval a píše o nej knihu.

Právnici z dvornej advokátskej kancelárie Penty Škubla & Partneri vyzvala e-mailami a listami weby, ktoré zverejnili Gorilu o okamžité stiahnutie. Vo výzve tvrdia, že zastupujú fyzické osoby Jaroslava Haščáka a Zoltána Vargu, ktorý sú v dokumentoch spomínaní v súvislosti s údajnou korupciou pri privatizácii.

'„Vyzývame Vás, aby ste bez zbytočného odkladu odstránili, zabezpečili odstránenie alebo zamedzili prístup k predmetnému obsahu z Vašich webových stránok. Uloženie a rozširovanie prostredníctvom Vašich webových stránok je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,“ napísali českému serveru anet24.com.

Okrem výziev na stiahnutie Gorily z internetu podala už skupina aj žalobu na novinára Nicholsona. Zdôvodňujú to podľa denníka Sme jeho vyjadreniami v médiách, v ktorých tvrdí, že spis je autentický a predkladá aj závery o jeho skutočnej existencii.


List právnikov z Penty

Vážená pani

dovoľujeme si Vám oznámi, že sa na nás obrátili naši klienti – pán Mgr. Jaroslav Haščák, narodený ...., 811 04 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, a pán Ing. Zoltán Varga, narodený...., 851 01 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky - a poverili nás zastupovaním v nižšie uvedenej veci. Dňa 8. 1. 2012 sme boli informovaní, že na Vašej webovej stránke, resp. webovom sídle „anet24.com“ boli zverejnené dokumenty týkajúce sa tzv. kauzy "Gorila", ktoré podľa nepodložených tvrdení obsahujú prepisy údajného odpočúvania našich klientov. Na uvedenom webovom sídle sme identifikovali nasledujúce komunikačné spojenia (linky), obsahujúce nižšie popísaný právne nedovolený obsah (ďalej len „obsah“):

http://www.anet24.com/world/384-pepis-odposlechu-kauzy-gorila-v-ni-je-smaen-i-robert-fico.html
http://www.anet24.com/world/383-dali-pepisy-odposlech-v-korupni-kauze-gorila.html
http://www.anet24.com/world/376-pepis-odposlech-transpetrol-versus-haak.html
http://www.anet24.com/world/374-pepis-odposlech-telefonnich-hovor.html
http://www.anet24.com/world/373-pepis-telefonniho-hovoru-malcharka-s-haakem.html
http://www.anet24.com/world/371-podnikatel-haak-pouuje-ministra-malcharka.html

Tento právne nedovolený obsah je na Vami spravovanom webovom sídle pod uvedenými adresami naďalej umiestnený a teda rozširovaný.

Týmto Vás vyzývame, aby ste bez zbytočného odkladu odstránili, zabezpečili odstránenie a/alebo zamedzil prístup k predmetnému obsahu z Vašich webových stránok (webového sídla).

Uloženie a rozširovanie predmetného obsahu prostredníctvom Vašich webových stránok je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi (ako bližšie uvádzame nižšie).

Poskytovateľ služieb zodpovedá za informácie poskytnuté príjemcom služieb a uložené na jeho žiados do pamäte elektronických zariadení slúžiacich na vyhľadávanie informácií, ak poskytovateľ služieb vie o protiprávnom obsahu uložených informácií alebo o protiprávnom konaní príjemcu služieb a nevykoná odstránenie protiprávneho stavu bez zbytočného odkladu. Ak sa poskytovateľ dozvie o protiprávnosti takých informácií, je povinný odstráni ich z elektronickej komunikačnej siete alebo aspoň zamedzi k nim prístup; súd môže nariadi poskytovateľovi služieb ich odstránenie z elektronickej komunikačnej siete aj vtedy, ak sa poskytovateľ služieb o ich protiprávnosti nedozvedel.

Predmetný obsah zasahuje do osobnostných práv našich klientov podľa ust. § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka (rovnako aj podľa Občanského zákoníka platného v českej republike), a to z nasledujúcich dôvodov.

Autenticitu zverejnených „dokumentov“, ktoré tvoria v prevažnej miere predmetný obsah, nemožno overiť.

Uvedené vyplýva aj z medializovaných informácií (vrátane informácií od verejných činiteľov), podľa ktorých audiozáznamy, na základe ktorých mali by tieto dokumenty vyhotovené, boli zničené. Ak by sa však aj tieto „dokumenty“ hypoteticky týkali rozhovorov našich klientov (navzájom alebo s tretími osobami), už zo samotného obsahu týchto „dokumentov“ by vyplývalo, že by neboli doslovným prepisom takýchto rozhovorov, ale by predstavovali kombináciu prepisu, prerozprávania, interpretácie a domnienok autora textu, ktoré sú vyjadrením jeho subjektívneho vnímania veci, ovplyvneného neraz aj objektívnymi prekážkami (napr. nedostatočná počuteľnos) a snahou dotvára obsah deja (napr. „domyslením si“ toho, čo sa práve deje, resp. je vypovedané, hoci to autor v skutočnosti nevidí a nepočuje).

Zverejnenie nepravdivých informácií o fyzickej osobe je vždy spôsobilé privodi ujmu v jej osobnostnej sfére z hľadiska jej postavenia v spoločnosti . Navyše, zverejnenie informácií týkajúcich sa súkromia fyzickej osoby je vždy neoprávneným zásahom do osobnostných práv.

Predmetné „dokumenty“ uvádzajú alebo implikujú, že naši klienti sa zúčastňovali nelegálnej alebo nedovolenej činnosti. Označenie správania sa fyzickej osoby v akomkoľvek spoločenskom postavení za protiprávne je vždy objektívne spôsobilé závažne zasiahnu do jej osobnostnej sféry. Postup zisovania protiprávnej činnosti a určenie viny a trestu je zverený príslušným orgánom (orgánom činným v trestnom konaní), pričom takýto postup je vždy ovládaný ústavným princípom prezumpcie neviny (čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky); v tejto súvislosti však treba zdôrazni, že proti našim klientom nie je ani len vedené trestné konanie.

Ak obsahom predmetných „dokumentov“ majú by osobné (nie prednesené na verejnosti) rozhovory fyzických osôb, ich zaznamenávanie vždy neoprávnene zasahuje do súkromia týchto osôb. Na použitie

záznamu rozhovorov (v akejkoľvek forme) v danom prípade neexistuje žiadna zákonná licencia podľa ust.

§ 12 Občianskeho zákonníka ani súhlas našich klientov.

Navyše predmetný obsah zahàňa aj osobné údaje, vrátane celých mien a priezvisk, rodných čísiel, adries osôb, pričom ochrana týchto osobných údajov je zákonom chránená. Ak predmetné sporné „dokumenty“ skutočne pochádzajú zo zdrojov Slovenskej informačnej služby, ako sa v nich tvrdí, potom sa na ne vzahuje zákonná povinnos mlčanlivosti a predstavujú utajované skutočnosti . Navyše, obsahom týchto „dokumentov“ boli aj texty, ktoré (ak sú „dokumenty“ autentické) obsahujú skutočnú identifikáciu (vrátane krycích mien) niektorých príslušníkov Slovenskej informačnej služby. Rozširovanie takýchto údajov a informácií je nesporne protiprávne, nakoľko predstavuje neoprávnený zásah do ich

subjektívnych práv, ako aj neoprávnené zverejnenie utajovaných skutočností. Na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme dôrazne upozorni, že zverejňovanie a nakladanie

s takýmito utajovanými skutočnosami predstavuje trestnú činnos. Okrem toho, v súvislosti s týmito „dokumentmi“ došlo zrejme aj k spáchaniu iných trestných činov, a to k ohovárania (§ 373 TZ), poškodzovania cudzích práv (§ 375 TZ), zneužívania právomoci verejného činiteľa (§ 326 TZ) neoprávneného nakladania s osobnými údajmi (§ 374 TZ), poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií (§ 247 TZ). V tejto veci už bolo podané trestné oznámenie a aj v tejto súvislosti môžete by kontaktovaní (napr. pri zabezpečovaní dôkazov v trestnom konaní).

Z týchto dôvodov Vás vyzývame, aby ste:

  • (i) odstránili, zabezpečili odstránenie a/alebo zamedzil prístup k vyššie popísanému obsahu z Vašich webových stránok, resp. Vami spravovaného webového sídla,
  • (ii) uchovali všetky údaje o osobe, ktorá tento obsah na Vaše webové stránky, resp. Vami spravované webové sídlo uložila, ako aj údaje o okolnostiach uloženia tohto obsahu, aby sa zabezpečili ako dôkazy pre trestné a občianske súdne konania, ktoré už v súvislosti s vyššie uvedeným prebiehajú alebo v krátkom čase budú iniciované. Na základe vyššie uvedeného Vás vyzývame, aby ste bez zbytočného odkladu upustili od popísaného protiprávneho konania, inak budú naši klienti nútení domáha sa ochrany svojich subjektívnych práv (najmä práva na ochranu osobnosti) prostredníctvom súdnych žalôb, ktoré naša kancelária v súčasnosti pripravuje. Zároveň Vás žiadame, aby ste nás o odstránení právne nedovoleného obsahu čo najskôr informovali prostredníctvom e-mailu: martin.skubla@skubla.sk prípadne dusan.durik@skubla.sk alebo na telefónnom čísle 00421 908 751 794 prípadne 00421 914 334 360. V prípade akýchkoľvek otázok, nás neváhajte kontaktova na uvedených telefónnych číslach alebo prostredníctvom e-mailu.

S úctou

Škubla & Partneri s.r.o.

Mgr. Martin Škubla / konateľ a advokát

P.S.: Pospísaný originál výzvy Vás zároveň posielame poštou doporučene.

Páči sa vám článok? Podporte GINN