Príde manažment Letiska o funkcie? Dolietajú vtáčikovia?

Členovia predstavenstva Letiska Bratislava nezverejňujú majetkové priznania ako zákon verejným funkcionárom prikazuje


Dátum: 21.10.2013, o 9:45h, Autor: Lenka Dale


Zákon hovorí jasne – verejní funkcionári sú každý rok povinní zverejňovať Oznámenia svojich funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov. Všetky tieto oznámenia ich zárobkov, majetku atď. sú verejnosti dostupné na stránke Národnej rady SR. Aby bolo jasné, kto sú, keďže majú pracovať vo verejnom záujme. Lenže – členov predstavenstva Letiska M.R.Štefánika – Airport Bratislava tam nenájdete.

Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií NRSR prešetrí vedenie letiska Bratislava, BTS

Členovia predstavenstva bratislavského Letiska Oto Šinkovic ani Richard Pokorný nezverejnili, čo zákon káže. Predseda predstavenstva Ing. Ivan Trhlík toto oznámenie už podal, lenže ako sme sa dozvedeli vo Výbore pre nezlučiteľnosť funkcií NR SR „on ho nepodal ako predseda predstavenstva Letiska Bratislava, ale až v súvislosti s funkciou v ďalšom štátnom podniku Letové prevádzkové služby“. Čo to znamená? Že ako predseda predstavenstva Letiska si zrejme nesplnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona, ktorý stanovuje urobiť tak do 30 dní od nástupu do funkcie, kde bol menovaný 16.2.2013. Čo vlastní a aké mal príjmy za minulý rok ešte nevieme, lebo Výbor informácie spracúva.

Dolietajú vtáčkovia? Podnet na vedenie letiska

Právni experti: Zákon o konflikte záujmov mieri aj na Letisko!

Zákon o konflikte záujmov pritom jasne hovorí, že verejnými funkcionármi sú o.i. členovia štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu. Bratislavské Letisko je spoločnosťou so 100% majetkovou účasťou štátu – má dvoch akcionárov:

  • Fond národného majetku SR (FNM)
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Oslovení právni experti sa zhodli, že ústavný zákon určite mieri aj na členov predstavenstva Letiska a ich majetkové priznania majú byť zverejnené. Ale nie sú. Preto GINN podal podnet na Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, aby túto situáciu preverili.

Čo hrozí manažérom Letiska?

Sankcia za nepodanie majetkového priznania môže byť podľa zákona o konflikte záujmov poriadne vysoká. V prípade, že Výbor NR SR bude súhlasiť s podnetom GINN a dá nám za pravdu, hrozí manažérom Letiska vysoká pokuta v podobe niekoľkomesačného platu, alebo dokonca je podľa zákona možná až strata verejnej funkcie, takže by boli zo svojich lukratívnych postov odvolaní.

Čudná právna móda môže vyjsť manažmenty poriadne draho

Pri preverovaní majetkových podaní sme zistili, že majetkové priznania nepodali ani predošlí manažéri Letiska. Jeden z nich pre GINN anonymne uviedol, vraj si mysleli, že sa na nich zákon nevzťahuje, lebo „Letisko nie je úplne štátne, lebo ho vlastní FNM SR“. A my sa pýtame, či FNM SR nie je štátny? Ústavný súd o.i. v čase, keď už letisko malo dvoch akcionárov – v roku 2008 - rozhodol o pokute pre niekdajšieho predsedu Predstavenstva Letiska. Ústavný súd štátne vlastníctvo pri vtedajšom rozhodovaní nespochybnil. Je neuveriteľné, ako sa tento trend na Letisku uchytil a nikomu to neprekáža.

  • Ako zareaguje Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií na podanie GINN?
  • Čo si o podnete myslia členovia predstavenstva Letiska?

Informácie postupne prinesieme v ďalších článkoch!


Dokument / podnet, ktorý podal GINN

Občianske združenie DAŇOVA REFORMA a SPOLOČENSKÝ ROZVOJ, Ľubínska 18, 811 03 Bratislava, Slovakia a vydavatelstvo periodickej tlače GINN registrovanej Ministerstvom kultúry SR, EV 4778/13 a člen zdruzenia GINN.pro | Global Investigative News Network Global Investigative News Network is dedicated to serving the public interest

Pre: Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, Námestie A. Dubčeka 1,Bratislava

Bratislava, 18.10.2013

Vec: Podnet na začatie konania podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/ 2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Portál investigatívnej žurnalistiky GINN, ktorý prevádzkuje OZ Daňová reforma a spoločenský rozvoj, pri preverovaní oznámení funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových priznaní verejných funkcionárov na webe zákonodarného zboru SR nrsr.sk zistil, že absentujú oznámenia členov predstavenstva a.s. Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava.

Oznámenie nepodali podľa našich zistení členovia predstavenstva

  • Oto Šinkovic, adresa Na Motyčinách 12, 974 05, Banská Bystrica a
  • Richard Pokorný, adresa Macharova 3, 851 01 Bratislava.

Predseda predstavenstva Ing. Ivan Trhlík, adresa Jemenská 578, 160 00 Praha toto oznámenie podal, ale podľa informácií z NR SR až v súvislosti s funkciou v š.p. Letové prevádzkové služby, čím si zrejme ako predseda predstavenstva Letiska M.R. Štefánika – Airport Bratislava a.s. nesplnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona urobiť tak do 30 dní, keďže za predsedu predstavenstva bol menovaný 16.2.2013.

Takisto oznámenia absentujú pri predošlých členoch predstavenstva – neodovzdali ich ani:

  • Maroš Jančula, adresa Pavlice 8, 919 42, Pavlice (predseda predstavenstva od 28.9.2010 – 15.2.2013), ani
  • Ing. Jaroslav Mach, adresa Malodunajská 35, 821 07 Bratislava (28.9.2010 – 15.2.2013), ani
  • Ing. Juraj Mitka, adresa: Štefana Králika 39, 841 07 Bratislava (28.9.2010 – 15.2.2013). Domnievame sa, že vyššie menovaní verejní funkcionári si nesplnili svoju povinnosť vyplývajúcu z článku 7 odsek 1 písmeno a) – e) ústavného zákona.

Podľa čl.2 ods. 1 písm. zb) ústavného zákona 357/2004 sa tento zákon vzťahuje na členov štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu.

Sme presvedčení, že aj spoločnosť Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava a.s. je spoločnosťou so 100 % majetkovou účasťou štátu, keďže jej dvaja akcionári sú FNM SR a MDVRR SR. Ústavný zákon preto mieri i na tieto situácie. Podľa čl. 7 odsek 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok , v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods.1 písm. a) – e) ústavného zákona.

Do pozornosti členom Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií dávame aj rozhodnutie Ústavného súdu SR z 10.1.2008, ktorý sa zaoberal podaním v tejto veci a rozhodol, ze pokuta 150 000 Sk pre bývalého predsedu predstavenstva Letiska Bratislava od Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií bola oprávnená, pričom Ústavný súd sa zaoberal aj potenciálnym argumentom, že "Z dikcie čl. 8 ods. 1 ústavného zákona tiež vyplýva, že okruh verejných funkcionárov uvedených v tomto ustanovení nie je totožný s okruhom verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 ústavného zákona." a rozhodol jasne, pričom vlastníctvo Letiska bolo uz v tom čase rozdelené medzi FNM SR a Ministerstvo dopravy SR.

Úvahy, že pod ústavný zákon patria len spoločnosti, ktoré sú v 100%majetkovej účasti štátu a zákon sa vraj nevzťahuje na spoločnosti, ktorých vlastníkom je FNM SR považujeme za právne irelevantný, nakoľko FNM SR je takisto vo vlastníctve štátu a nikoho iného.

Preto žiadame, aby Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií preskúmal neodovzdanie Oznámení funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových priznaní verejných funkcionárov – členov Predstavenstva Letiska M.R.Štefánika – Airport Bratislava a.s. a uplatnil sankcie v súlade s čl. 9 ústavného zákona 357/2004 Z.z., pričom dávame do pozornosti ods.8 čl.9

„Rozhodnutím podľa odseku 6 sa vysloví strata mandátu alebo strata verejnej funkcie, ak sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi právoplatne rozhodlo, že nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení podľa čl.7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje...“

S pozdravom

_________________________________

Martin Daňo / OZ DRSR / predseda


Dátum: 21.10.2013, o 9:45h, Autor: Lenka Dale


Páčia sa Vám aktivity GINN? Podporte nás!

Zdieľajte naše príspevky alebo ich "lajkujte", prípadne nás podporte hmotne alebo finančne.

Rozšírenou distribúciou našich článkov nám vyjadrite podporu a podporíte boj proti klientelizmu a korupcii a za ochranu verejného záujmu.

Pomôžete nám budovať stále lepšie nástroje pre kontrolu štátnej správy a verejnej moci a publikovať články, aké v iných médiach nenájdete.

Základné informácie o možnostiach podpory GINN - nájdete TU!

Kľúčové pojmy: novinár,novinári,reporters,bratislava,slovakia,slovak,slovaquie,hosporárenie,peniaze,mesto,bratislava,štb,štátna bezpečnosť,eštebák,kgb,komunizmus,komunistická strana, námestník

Páči sa vám článok? Podporte GINN