Vážený spravodajca,

dnes podávame námietky na Úrad pre verejné obstarávanie a Ministerstvo dopravy proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky „Jednotný informačný systém v cestnej doprave – Elektronické služby v doprave“ za 29 miliónov EUR (takmer 1 miliarda SKK) zverejnenému kontrolovaným: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Kauciu za námietky vo výške 1800 EUR sme tiež uhradili.

Námietky budú podané dnes, dňa 8.3.2013:


Kontrolovaný stanovil diskriminačné podmienky, ktoré sú v rozpore s princípom transparentnosti, zákazu diskriminácie a čestnej hospodárskej súťaže.

Kontrolovaný stanovil podmienky v prospech vopred určeného záujemcu

Cena: 29.250.000 EUR (takmer 1 miliarda SKK)


Napríklad:

  • Kontrolovaný však v podmienkach stanovil veličinu „obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka“ na strane jednej, avšak túto podmienku žiada preukázať nie prehľadom obratu zákazky, ktorej sa predmet zákazky týka, alebo predložením výkazov ziskov a strát, resp. výkazom o príjmoch a výdavkov. Z týchto dokladov však kontrolovaný dokáže zistiť u jednotlivých uchádzačov len celkový obrat, a nie obrat v oblasti, v ktorej sa predmet zákazky týka.
  • Za diskriminačné podmienky je možné považovať postup, keď kontrolovaný požaduje v rámci preukázania technickej spôsobilosti predložiť zmluvy s finančným limitom, a to napr. dve zmluvy, predmetom ktorých bola analýza, návrh architektúry SW riešenia, vývoj a testovania SW riešenia, nasadenie do rutinnej prevádzky a zaškolenie minimálne vo finančnom objeme 10.000.000,- EUR bez DPH
  • V súťaži sa napríklad požaduje legislatívny expert, pričom právne služby môže poskytovať len advokát v zmysle zákona o advokácie, a predmetom obstarávania nie sú právne služby.
  • Navrhovateľovi nedá v závere nespomenúť, že netransparentnosť kontrolovaného je zvýraznená aj ďalšou okolnosťou, a to nesúladom medzi predpokladanou hodnotou zákazky uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania, kde je uvedená čiastka „29.250.000, - EUR“ bez uvedenia toho, či sa jedná o čiastku s DPH alebo bez DPH

Vzhľadom na závažnosť pochybení kontrolovaného sa ako adekvátnym prostriedkom javí nielen odstránenie diskriminačných podmienok, ale zrušenie celého verejného obstarávania a vyhlásenia nového verejného obstarávania.

Stretávame aj s aktívnym odporom zamesnancov Ministerstva , preto aj dnešné podanie môže byť ohrozené nepoučiteľnými zamestnancami súkromnej bezpečnostnej služby Ministerstva.

Tuto sú dve videá, ktoré sme k tejto téme doteraz spracovali:


Ak máte záujem sa podania námietok zúčastniť, nájdte nás v stanovenom čase na jednotlivých úradoch, alebo ma kontaktujte na +421903638012.


S pozdravom

Martin Daňo / GINN / Global Investigative News Network

GINN.pro | Facebook | Google+

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ aby si pridal komentár.

Názory a komentáre

Show Facebook comments
Páči sa vám článok? Podporte GINN