Mám právo filmovať si policajta? Je povinný to strpieť?

Filmujem si policajta

Neraz sa stretávame so situáciou, kedy si občan chce vyhotoviť videozáznam zo zákroku policajta či úradníka - má na to právo!

O tejto problematike pojednáva aj nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 44/00-133, v ktorom sa uvádza, že policajt je pri výkone svojej právomoci povinný strpieť snímanie obrazových záznamov z jeho zásahu.


Produkcia: GINN / Dátum: 24.6.2013, o 18:00h, Autor: Martin Daňo


Z nálezu Ústavného súdu SR vyberáme:

„Sloboda prejavu a právo na informácie sa zaručujú podľa čl. 26 ústavy, pričom ústavou upravené (a pritom jediné) obmedzenia ich výkonu sú upravené v čl. 26 ods. 4. Medzi tieto obmedzenia patrí aj „ochrana práv a slobôd iných“. Pri uplatňovaní týchto základných práv ide o vytvorenie primeranej rovnováhy medzi právom na informácie na strane jednej a právom na súkromie toho (tých), o ktorom sa informácie získavajú, pričom sa uznáva, že u osôb verejného záujmu dochádza k zúženiu priestoru ich súkromnej sféry, v dôsledku čoho sa primerane znižuje aj úroveň ochrany ich osobnostných práv. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vo svojej rezolúcii 1165 z 26. júna 1998 venovanej právu na súkromie uvádza, že verejne činné osoby musia rešpektovať, že osobitné postavenie, ktoré zastávajú v spoločnosti (a v mnohých prípadoch na základe svojho vlastného rozhodnutia), automaticky vyvoláva tlak na ich súkromie“. Každá osoba vystupujúca na verejnosti musí (a v dôsledku toho) strpieť zvýšenú kontrolu verejnosti nad takouto svojou činnosťou."

„Podľa právneho názoru ústavného súdu za súčasť základného práva na súkromie a ani za prejav osobnej povahy (v zmysle § 11 Občianskeho zákonníka) nemožno u verejného činiteľa – zamestnanca mestskej polície považovať výkon jeho zákonom upravenej služobnej právomoci na verejnosti. Zatiaľ čo do súkromia osôb, a teda aj do predmetu ochrany osobnosti patria zásadne otázky týkajúce sa ich intímnej sféry (písomnosti osobnej povahy, zvukové záznamy prejavov osobnej povahy), v prípade výkonu ústavnej alebo zákonnej právomoci verejných činiteľov na verejnosti ide o diametrálne odlišné otázky verejnej, a nie súkromnej sféry, ktoré nemožno v žiadnom prípade považovať za súčasť ich základného práva na súkromie."

„V prípade výkonu ústavných alebo zákonných právomocí verejných činiteľov na verejnosti ide totiž o takú ich činnosť, ktorá podlieha (môže podliehať) rôznym služobným príkazom, usmerneniam, ako aj zákonnému režimu kontroly buď odbornej, alebo laickej verejnosti. Verejnosť sa k spôsobu, akým verejní činitelia vykonávajú svoje ústavné alebo zákonné právomoci, môže vyjadrovať napríklad prostredníctvom otázok, sťažností a pod. Otázkou verejného záujmu je (a v dôsledku uvedeného) preto slobodné získavanie informácií o spôsoboch, akým verejní činitelia vykonávajú na verejnosti svoje ústavné alebo zákonné právomoci. Verejní činitelia si musia byť vedomí toho, že budú vystavení pozornosti verejnosti a budú musieť akceptovať výkon práva na informácie zo strany verejnosti minimálne v tom rozsahu, v akom svoje ústavné alebo zákonné právomoci vykonávajú na verejnosti, resp. v styku s verejnosťou. Takémuto právnemu režimu prirodzene nepodliehajú otázky spadajúce do rozsahu základného práva na súkromie fyzickej osoby.

Filmovanie je právo - verejný činiteľ musí nakrúcanie strpieť

Filmovanie a zaznamenávanie úkonov orgánov verejnej moci je základné právo a verejný činiteľ to musí strpieť. Preto ak vytiahnete na úrade, či spisovaní priestupku kameru - nenechajte sa zastrašiť otázkou, či máte na to povolenie. Pokojne ignorujte vyhrážky na ochranu osobnosti či súkromia štátneho úradníka či verejného činiteľa. Ak by aj napriek tomu takáto osoba požadovala vypnutie kamery - žiadajte zaznamenať tento zákaz do zápisnici (vaše právo bolo porušené a budete mať možnosť domáhať sa nápravy).

Občan, ako pôvodca verejnej moci má právo vyžadovať, aby sa verejná moc vykonávala v súlade so zákonom. Jedna zo základných foriem verejnej kontroly je preto možnosť zaznamenať si úkon, pri ktorom môže dôjsť k pochybeniu orgánov verejnej moci na kameru. Záznamom a prípadne aj zverejnením takéhoto záznamu získate lepšie postavenie v správnom či súddnom konaní, prípadne poskytnete verejnosti jedinečnú možnosť vyjadriť sa k takému úkonu, čo môže viesť k zlepšeniu života spoločnosti, zlepšeniu života nás všetkých.


Tu je celé znenie rozhodnutia Ústavného súdu

Prinášame celý text nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 44/00-133


Filmovanie úradníkov bolo témou talk Show Jána Krausa

Celý záznam relácie: Martin Daňo u Jána Krausa je TU.


Za námet ďakujeme prispievateľovi menom: Ján Kyselý


Produkcia: GINN / Dátum: 24.6.2013, o 18:00h
Autor: Martin Daňo


Páčia sa Vám aktivity GINN? Podporte nás!

Zdieľajte naše príspevky alebo ich "lajkujte", prípadne nás podporte hmotne alebo finančne, alebo podporte šírenie našich článkov.

Pomôžete nám budovať stále lepšie nástroje pre kontrolu štátnej správy a verejnej moci, chrániť verejný záujem a bojovať proti korupcii, klientelizmu a publikovať články, aké v iných médiach len tak nenájdete.

Základné informácie o možnostiach podpory GINN - nájdete TU!


Páči sa vám článok? Podporte GINN