Minister Ján Počiatek verejný test odmieta. Podali sme žalobu!

Odo dňa, kedy Minister verejne prisľúbil, že sa nechá otestovať na drogy, ubehli dva mesiace. O testovanie sme požiadali súd.

Súd žiadame, aby vo veci rozhodol tak, že Ján Počiatek sa drogovému testu podrobí a následne vyhlási: "Ja, Ing. Ján Počiatek, verejne vyhlasujem, že som užíval omamné a psychotropné látky a odvolávam svoje doterajšie verejné vyhlásenia, v ktorých som uviedol, že som omamné a psychotropné látky neužíval.".

Ako sme podávali žalobu

Reportéri GINN podali dňa 3.5.2013 - pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače UNESCO - na Okresnom súde Bratislava I žalobu proti Ministrovi Jánovi Počiatkovi o splnenie verejného prísľubu. Opäť sme sa stretli s problémami - prebiehalo to takto:

Interview o žalobe v rádiu

Tu je nahrávka z interview, ktoré sme poskytli pre nezávislé rádio Slobodný vysielač, kde je podrobne popísaný priebeh odkedy dal Minister verejný prísľub, že test je schopný podstúpiť až do času, kým sme sa so žalobou o splnenie jeho sľubu neobrátili na súd.

Žaloba

Potvrdenie o podaní žaloby

Zaloba GINN proti Ján Počiatek, 1. strana

Zaloba GINN proti Ján Počiatek, 2. strana

Zaloba GINN proti Ján Počiatek, 3. strana

Zaloba GINN proti Ján Počiatek, 4. strana


Aktualizovaná správa: Počiatek bol na teste

Dňa 10.5.2013 priniesol nečakane denník SME a následne aj ďalšie médiá výsledky testu Ministra Jána Počiatka - vraj bol negatívny, no okolnosti testu doteraz zostávajú záhadou.

Viac sa dočítate TU.


Text žaloby

Žalobca sa týmto žalobným návrhom domáha dvoch nárokov (tzv. objektívna kumulácia), a to

  • (I) nároku z verejného prísľubu,
  • (II) práva na ochranu dobrej povesti.

Ad (i) Nárok z verejného prísľubu

V zmysle ustanovenia § 850 Občianskeho zákonníka platí: „Verejným prísľubom sa zaväzuje ten, kto verejne vyhlási, že zaplatí odmenu alebo poskytne iné plnenie jednému alebo niekoľkým z bližšie neobmedzeného počtu osôb, ktoré splnia podmienky určené vo verejnom prísľube.“

Odborná literatúra k verejnému prísľubu uvádza nasledovné:

„Prísľub musí obsahovať verejný prejav vôle sľubujúceho, ktorým sa zaväzuje, že zaplatí odmenu alebo poskytne iné plnenie tomu, kto splní podmienky stanovené v prísľube. Podmienka verejnosti, resp. zverejnenia je daná v prípade, že verejnosť má prístup k podmienkam prísľubu. Forma verejného prísľubu nie je zákonom vyžadovaná. Z hľadiska zverejnenia by sa malo opäť jednať o verejnú vyhlášku (viď komentár k verejnej súťaži). Zverejnenie môže byť vykonané písomnou formou napr. v periodickej tlači, na úradnej tabuli, ale i slovne v televízií, rozhlase..... V zásade možno konštatovať, že odmenou môže byť akýkoľvek predmet občianskoprávnych vzťahov (§ 118), t.j. odmena môže byť stanovená peňažnou čiastkou, môže ním byť vec v právnom slova zmysle, či právo....... Nárok na odmenu možno uplatniť na súde....... “

Máme za to, že vyhlásenie žalovaného v denníku „Plus JEDEN DEŇ“ predstavovalo verejný prísľub v zmysle ustanovenia § 850 Občianskeho zákonníka, ktorým sa žalovaný verejne zaviazal (t.j. v periodickej tlači), že na výzvu oprávnenej osoby sa podrobí testu na zistenie omamných a psychotropných látok. Predmetom verejného prísľubu je teda právo nepeňažnej povahy, ktorému zodpovedá povinnosť žalovaného podrobiť sa testu na zistenie užívania omamných a psychotropných látok.

Aktívna legitimácia žalobcu je daná tým, že tento vyzval žalovaného na splnenie tejto povinnosti a teda splnil podmienky stanovené žalobcom vo verejnom prísľube.

Keďže žalovaný dobrovoľne nesplnil, na čo sa zaviazal vo verejnom prísľube, tak žalobca uplatňuje svoj nárok súdnou cestou.

Tejto časti žalobného návrhu zodpovedá petit číslo 1/ (uloženie povinnosti nepeňažnej povahy, t.j. podrobiť sa testu na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok).

Ad (ii) Právo na ochranu dobrej povesti právnickej osoby

Podľa ustanovenia § 19b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka platí:

  • „1) Pri neoprávnenom použití názvu právnickej osoby sa možno domáhať na súde, aby sa neoprávnený užívateľ zdržal jeho užívania a odstránil závadný stav; možno sa tiež domáhať primeraného zadosťučinenia, ktoré sa môže požadovať aj v peniazoch.
  • 2) Odsek 2 platí primerane aj pre neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby.“

Žalobca sa týmto žalobným návrhom súčasne domáha ochrany dobrej povesti právnickej osoby, keďže na svojom spravodajskom portáli sa venuje téme verejného záujmu, ktorým je užívanie omamných a psychotropných látok členom vlády SR (t.j. žalovaným). Podľa názoru žalobcu je podozrenie z užívania omamných a psychotropných látok legitímnym členom vlády SR a verejnosť má právo vedieť, či žalovaný tieto omamné a psychotropné látky užíva, keďže prípadné užívanie omamných a psychotropných látok má vplyv na výkon funkcie ministra dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja.

Keďže žalobca prvýkrát verejne upozornil na podozrenie, že žalovaný užíval a užíva omamné a psychotropné látky, a žalovaný verejne vyhlasuje, že omamné a psychotropné látky neužíva, tak týmito svojimi vyhláseniami znižuje dobrú povesť žalobcu ako printového média. Žalobca totiž môže byť verejnosťou vnímaný ako médium, ktoré publikuje nepravdivé údaje, resp. údaje neoverené.

Žalobca má preto záujem na ochrane svojej dobrej povesti, a preto sa domáha primeraného zadosťučinenia (bod 2/ petitu).

V konaní žiadame nariadiť znalecké dokazovanie za účelom zistenia, či žalovaný užíval omamné a psychotropné látky.

V. Na základe uvedených skutočností navrhujeme, aby konajúci súd po zistení skutkového a právneho stavu veci vydal tento

Rozsudok:

1. Žalovaný je povinný podrobiť sa testu na zistenie omamných a psychotropných látok v lehote do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku a v lehote do šesťdesiatich dní od právoplatnosti tohto rozsudku je povinný zaslať žalobcovi výsledok tohto testu.

2. Žalovaný je povinný zaslať žalobcovi v lehote do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku list s nasledovným znením:

„Ja, Ing. Ján Počiatek, verejne vyhlasujem, že som užíval omamné a psychotropné látky a odvolávam svoje doterajšie verejné vyhlásenia, v ktorých som uviedol, že som omamné a psychotropné látky neužíval. Ing. Ján Počiatek“


Výzva na drogový test bola súčasťou Show Jana Krausa

Dňa 14.6.2013 bol do Show Jána Krausa pozvaný Martin Daňo (zakladateľ GINN). Ján Kraus mu položil otázku k drogovému testu a trestného oznámenia Ministra Počiatka.


Produkcia: GINN / Dátum: 7.5.2013

Autor: Martin Daňo


Páčia sa Vám aktivity GINN? Podporte nás!

Zdieľajte naše príspevky alebo ich "lajkujte", prípadne nás podporte hmotne alebo finančne.

Rozšírenou distribúciou našich článkov nám vyjadrite podporu a podporíte boj proti klientelizmu, korupcii a nehospodárnom hospodárení štátu.

Pomôžete nám budovať stále lepšie nástroje pre kontrolu štátnej správy a verejnej moci a publikovať články, aké v iných médiach nenájdete.

Základné informácie o možnostiach podpory GINN - nájdete TU!


Kľúčové pojmy:

drogy, test, súd, drugs, drug, cocaine, kokaín, testovanie, politics, ministry, Prezídium Policajného zboru, Martin Kóňa, Ministerstvo dopravy, Slovensko, Slovakia

Páči sa vám článok? Podporte GINN