Kauza DPH Bašternák, Počiatek, Kaliňák, Imrecze,Čech, SMER-SD

Do redakcie GINN prišiel List od bývalej pracovníčky Finančnej správy KÚFS

Dátum: 5. Apríl 2016 o 22:00h, Prepis listu, ktorý bol doručený do redakcie

Dnes nam bolo do redakcie doručené podanie, ktoré obsahovalo niekoľko strán vyšetrovacieho spisu v kauze podozrivých nadmerných odpočtov DPH. Dotknuté strany doteraz neposkytli svoju odpoveď a pre zistenie ďalšichskutočností ho zverejňujeme v plnom znení:


Dobrý deň.

Som bývalá zamestnankyňa Finančnej správy, konkrétne Kriminálneho úradu Finančnej správy, kde som v minulosti pracovala na pobočke v Kriminálneho úradu v Trenčíne. Spolu s mojimi bývalými kolegami, by sme chceli reagovať na tlačovú besedu, ktorú minulý týždeň, dňa 16. 3. 2016 zorganizoval pán Daniel Lipšic spolu s pánom Igorom Matovičom, vo veci daňových podvodov organizovaných Ladislavom Bašternákom. Táto kauza bola takisto zverejnená v Denníku N. Nakoľko sme sa na predmetnom preverovaní vedenom Finančnou správou SR aktívne podieľali a neboli sme stotožnení s jeho konečným výsledkom, chceme Vám teraz poskytnúť bližšie informácie, tak aby bolo spravodlivosti učinené zadosť. Prvotným podnetom, na základe ktorého bol prípad rozpracovaný, bola informácia o osobách, ktoré sú podozrivé z organizovania trestnej činnosti v oblasti spotrebných daní z minerálnych olejov. Jednalo sa o osoby Boris Ďuroška a spol. Tento prípad bol nakoniec realizovaný Kriminálnym úradom Finančnej správy (KÚFS) čiastkovo na jar roku 2014, a v lete 2015, všetky podozrivé osoby boli vzaté do väzby. Práve jeden z hlavných organizátorov - Boris Ďuroška a jeho obchodné prepojenia na firmu BL-202 s.r.o. (pôvodný majiteľ Ladislav Bašternák), doviedli pracovníkov KÚFS k predmetnému prípadu, podozrivých predajov bytov v rezidencii FIVE STAR RESIDENCE.

Bohužiaľ k tejto informácii sme sa dostali až na jeseň roku 2013, t.j. po vyplatení nadmerných odpočtov a nemohli sme tak zabrániť odlivu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Kontrola za zdaňovacie obdobie marec 2012, bola daňovým úradom vykonaná od 24.5.2012 do 8.6.2012 teda v expresne rýchlom čase. Kontrolórkam stačilo, že bola za byty zaplatená iba časť prvej splátky vo výške 1.456.000,- EUR, ktorá nepokryla ani uplatnenú DPH (deklarovaný nadmerný odpočet bol vo výške 1.974.954,43). V protokole kontrolórky tvrdili, že spoločnosť Rent and Wash s.r.o., ktorá byty predávala, priznala a odviedla daň z pridanej hodnoty vo výške 1.975.082,05 EUR. Toto však pravda nebola, daň z dodania v tuzemsku síce bola uvedená v podanom daňovom priznaní, ale existuje podozrenie, že bola účelovo znížená fiktívnymi nákupmi a v konečnom efekte bolo zaplatená vlastná daňová povinnosť iba vo výške 6912,77 EUR. Túto skutočnosť DÚ Bratislava nijako neskúmal ani nepreveroval formou miestneho zisťovania, čo bolo samo o sebe podozrivé. Práve nízka daňová povinnosť u dodávateľa je jedným z indikátorov účelového neodvedenia dane. O podvodnom konaní v tomto prípade svedčilo i množstvo iných dôkazov, a to priemerná nákupná cena bytu predmetnej nehnuteľnosti, ktorá prevyšovala reálnu kúpnu cenu bytov v tejto lokalite. Sporný bol i predaj týchto bytom Tomášovi Škvareninovi, ktorý mal byť realizovaný cez dohodu o urovnaní a vysporiadaní záväzku. Podľa našich operatívnych informácií, bol na kontrolórky Ing. Petru Hanzelovú a Ing. Danielu Slobodovú vyvíjaný nátlak zo strany vedenia Finančnej správy, konkrétne Ing. Danielom Čechom – generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej a Ing. Františkom Imreczem – prezident Finančnej správy, aby predmetná daňová kontrola skončila bez nálezu, teda v podstate v poriadku. Za odmenu bola potom pani Slobodová vymenovaná za vedúcu oddelenia daňových kontrol na DÚ Bratislava. Napriek týmto skutočnostiam, bolo zo strany DÚ Bratislava vyplatených ďalej celkovo 5.938.729,65 i keď správkyňa dane dávala podnet na vykonanie daňovej kontroly. Zo strany Kriminálneho úradu Finančnej správy boli všetky tieto informácie spísané do oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu (trestné oznámenie), ktoré bolo osobne doručené 18.12.2013 na NAKA - (príloha 1). Až vzápätí sa začali diať veci, ktoré podstatne ovplyvnili priebeh celého tohto konania a len potvrdili účasť najvyšších predstaviteľov finančnej správy – Daniela Čecha a Františka Imreczeho na tomto podvode.

Dňa 8.8.2014 bolo na Kriminálny úrad Finančnej správy doručené uznesenie vyšetrovateľky NAKA (príloha 2), ktorým naše oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu odmietla. Keďže sme mali voči takto spracovanému uzneseniu výhrady a boli sme presvedčení o tom, že naše oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu bolo riadne odôvodnené, spísali sme sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľky, ktorú sme aj dňa 11.8.2014 mailom zaslali vtedajšiemu námestníkovi riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ing. Ondrejovi Čurillovi (viď príloha 3).

Ten predmetnú sťažnosť ešte doplnil a informoval nás, že je v poriadku s tým, že mal zabezpečiť podpis a podanie sťažnosti na PPZ tak, aby bola dodržaná lehota na podanie sťažnosti. Napokon však sťažnosť (príloha 4) z Kriminálneho úradu Finančnej správy neodišla, bola stopnutá po vzájomnej dohode vtedajšieho vedenia Kriminálneho úradu Finančnej správy (Jozef Luterán, Ondrej Čurilla) s vedením Finančnej správy (Ing. Daniel Čech a Ing. František Imrecze) a celý prípad daňových podvodov tak mal byť navždy uzavretý.

S pozdravom bývala zamestnankyňa Finančnej správy SR.


Prílohy

Akutalizácia k 6.4.2016: Pravdivosť dokumentov sa práve overuje


Daniel Čech

Od roku 2012 pracuje ako generálny riaditeľ sekcie daní a ciel Finančnej správy SR. Najprv získal základnú hodnosť nadporučík a hneď na to vysokú dôstojnícku hodnosť "plukovník".

Daniel Čech je tak druhý najsilnejší muž vo finančnej správe a riadi viac ako 9 tisíc colníkov a daňových úradníkov. Daniel Čech je pravou rukou Prezidenta FS Františka Imrecze a je aj členom komisie pre zavedenie bločkovej lotérie na Slovensku. Je ženatý, má brata a otca Pavla, žije neďaleko Bratislavy.


Čo je DPH a prečo sa kradne

Daňová kontrolórka: Daniela Slobodová

Daniela Slobodová slúži politikom. Nakrútili sme ju aj tu. Pod nátlakom buď necháva vyplácať nadmerné odpočty alebo cielene prenasleduje a ničí nepohodlné daňové subjekty.

Ondrej Čurilla a Jozef Lutherán - kto chráni podvodníkov

Daniel Čech a František Imrecze - koho chráni Daňová kobra


GINN ide po stopách daňových podvodníkov už niekoľko rokov - prosím, posielajte nám aj ďalšie informácie.

sk
Páči sa vám článok? Podporte GINN