Polícia trestne stíha novinára za ohováranie Ministra Jána Počiatka

Je poškodený Počiatek skutočne poškodený? Záhadné okolnosti trestného stíhania


Produkcia: GINN / Dátum: 20.8.2013, o 13:00h, Autor: Martin Daňo


Vecou sa zaoberá Národná kriminálna agentúra (NAKA). NAKA obvinila novinára Martina Daňa za prečin ohovárania, ktorého sa mal dopustiť tak, že si dovolil vyzvať Ministra Jána Počiatka, aby splnil svoj verejný prísľub a podstúpil transparentný drogový test. Namiesto transparentného testu podal Ján Počiatek trestné oznámenie - novinár ho údajne ohováral.

Policia obvinila novinara, ohovaral Pociatka

Chronológia drogovej aféry Jána Počiatka je tu.


Národná kriminálna agentúra

NAKA je špecializovaným útvarom Policajného zboru zameraným najmä na odhaľovanie, dokumentovanie a vyšetrovanie vybraných prípadov najzávažnejšej organizovanej trestnej činnosti páchanej organizovanými skupinami, zločineckými a teroristickými skupinami. Viac informácií o NAKA nájdete tu. Je nepochybné, že NAKA chytá iba "veľké ryby". Prečo sa ale zaoberá triviálnym prečinom ohovárania, ktoré za bežných okolností rieši obvodné oddelenie PZ a prečo jej bol prípad pridelený priamo z kancelárie Prezidenta Policajného zboru nám doteraz nikto nevysvetlil (viď sťažnosť proti vzneseniu obvinenia).


Slobodný vysielač - záznam z relácie informačná vonja


Vyšetruje sa zločin storočia?!

Zdá sa, že elitní vyšetrovatelia NAKA v súčasnosti riešia najväčší zločin storočia na Slovensku! NAKA a vyšetrovateľka Hodálová vzniesli dňa 5.8.2013 obvinenie Martinovi Daňovi za prečin ohovárania podľa §373 ods. 1, ods.2 písm. c) Trestného zákona s poukazom na §122 ods. 2 písm. a) Trestného zákona. Martin Daňo vyzval Ministra Jána Počiatka na drogový test potom, ako dal Počiatek verejný prísľub v denníku Plus1Deň, že ktokoľvek ho vyzve, tak drogový test podstúpi. Podľa textu uznesenia o obvinení: "Pre vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti v tomto prípade postačuje, že nepravdivosť zverejneného údaju pokladal za možnú, čo vyplýva z jeho konania, kedže opakovane vyzýval Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť takýchto látok..."

Aby NAKA posilnila vystrašujúci efekt na novinára a dozvedela sa informácie, ku ktorým by sa v riadnoim vyšetrovaní nemohla dostať, oslovila so žiadosťou o spoluprácu oslovila aj národnú ústredňu EUROPOL!

Pýtame sa ale: Kedy sa začnú takto promotnej prešetrovať aj závažnejšie trestné činy?


Uznesenie o vznesení obvinenia

Dorucenie rozhodnutia o obvineni, Martin Dano, Jan Pociatek

Kompletný dokument

Celý album s obvinením je tu: NAKA obvinila novinára - scan rozhodnutia o vznesení obvinenia


Sťažnosť proti vzneseniu obvinenia

Dňa 15.8.2013 sme podali proti obvineniu NAKA sťažnosť. Spochybnili sme niekoľko procesných postupov policajtky. V sťažnosti je niekoľko téz, medzi ktoré patrí aj to, že vznesenie obvinenia považujeme za zásah do práva na slobodu prejavu, ktorý je garantovaný čl. 10 Dohovoru o ochrane základných práv a ľudských slobôd, že Počiatek s odstupom času už nepovažuje svoj sľub za sľub a teda, že nemôže požívať vážnosť v spoločnosti a teda nemôže ani dôjsť k zníženiu jeho vážnosti ohováraním, že všetko je načasované na dobu, keď do funkcie bude zvolený nový generálny prokurátor, ktorého zvolili členovia strany, ktorej je Počiatek príslušný a že účelom pochybného stíhania je zastrašenie a usmernenie nepohodlných novinárov a bloggerov.

Osobne sme navštívili Ministerstvo vnútra a NAKU a sťažnosť sme doručili aj na Generálnu prokuratúru. Cestou sme stretli ex-mninistra Jána Figeľa ale aj Generálneho prokurátora Jaromira Čižnára a jeho pravú ruku pán Šufliarskeho. Na naše otázky nemali čas odpovedať ale situáciu budeme naďalej monitorovať a čo najskôr Vás informovať. Pozrite si video ako sme podávali sťažnosť proti obvineniu.

Doplnkové videá

Celý text sťažnosti proti obvineniu je tu:

Od: Martin Daňo, 14 rue des Petits Champs, 78540 Vernouillet, France

Pre: Prezídium Policajného zboru. Národná kriminálna agentúra, Národná protikorupčná jednotka, Expozitúra Bratislava, #Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

V Bratislave, dňa 15.08.2013

DVOJMO - K spis. zn.: ČVS: PPZ-385/NKA-PK-BA-2013

VEC: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

V trestnej veci vedenej voči obvinenému: Martin Daňo, narodený dňa x.11.1976, xxxxx (ďalej aj ako „obvinený“), stíhaného pre prečin ohovárania podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Trestného zákona, podáva obvinený

SŤAŽNOSŤ

proti Uzneseniu policajtky PZ, ČVS: PPZ-385/NKA-PK-BA-2013 zo dňa 05.08.2013, ktorým bolo vznesené obvinenie obvinenému pre prečin ohovárania podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Trestného zákona (ďalej aj ako „napadnuté uznesenie“). Sťažnosťou napádame napadnuté uznesenie v celom v rozsahu.

Odôvodnenie

Napadnutým uznesením bolo voči obvinenému vznesené obvinenie pre prečin ohovárania podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Trestného zákona na skutkovom základe uvedenom v napadnutom uznesení.

Máme za to, že napadnuté uznesenie je nezákonné, v rozpore s Trestným zákonom, Ústavou SR a Dohovorom o ochrane základných práv a ľudských slobôd.

V zmysle záverov odbornej literatúry platí:

„Objektívna stránka prečinu ohovárania spočíva v oznámení nepravdivého údaju o inom, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. Musí však ísť vždy o nepravdivý údaj, pričom v trestnom konaní je nevyhnutné dokázať jeho nepravdivosť.“

Skutková veta napadnutého uznesenie policajtky vychádza z toho, že obvinený oznámil nepravdivý údaj o „možnej“ konzumácií omamných a psychotropných látok poškodeným Počiatkom.

Už len táto samotná konštrukcia nemôže obstáť, lebo údaj „o možnej“ konzumácii omamných a psychotropných látok poškodeným Počiatkom nemôže byť ani pravdivý, ani nepravdivý. Údaj o tom, či poškodený Počiatok„možno“ užíval omamné a psychotropné látky v sebe zachycuje len to, že tieto látky „možno“ užíval, z čoho možno dovodiť, že takýto údaj nevylučuje ani alternatívu, že ich neužíval. O nepravdivosti faktu možno uvažovať len v tom prípade, ak sa určitá informácia zverejní ako fakt, a nie ako hypotéza (pripúšťajúca i možnosť opaku).

V danom prípade (pre účely trestného konania) nie je možné (vzhľadom na povahu zverejneného výroku) bezpečne preukázať, že nie je pravdou, že poškodený Počiatek možno užíval omamné a psychotropné látky. A preto už len z tohto dôvodu nemôže konštrukcia skutku obstáť z hľadiska právnej kvalifikácie prečinu ohovárania.

Navyše sa žiada poznamenať, že obvinený nikdy neuviedol v dvoch sporných výrokoch, že poškodený Počiatek „možno“ užíval omamné a psychotropné látky, obvinený len uviedol dva výroky:

„Naše informácie, že užívate omamné a psychotropné látky sú zatiaľ overené z troch zdrojov“

Tento výrok nie je nepravdivý, lebo údaj, že obvinený ako novinár disponoval informáciou od troch zdrojov, že poškodený Počiatek užíva omamné a psychotropné látky, je pravdivý. Obvinený však v tomto výroku neuviedol fakt, že poškodený Počiatek omamné a psychotropné látky „možno“ užíva; uviedol len to, že disponuje informáciou o užívaní týchto látok poškodeným Počiatkom od troch zdrojov.

Obvinený (ako novinár) len reagoval na verejné vyhlásenie ministra v denníku Plus Jeden deň, v ktorom poškodený Počiatek na otázku: „V prípade, že by Vám bola daná verejná výzva, ste schopný sa podrobiť testu na zistenie toho, či ste užívali omamné a psychotropne látky?“ uviedol nasledovné vyhlásenie: „Kedykoľvek a bez akéhokoľvek zaváhania a na úplne ľubovoľné látky. Otázka je, či by s tým nemali problém politici z iných strán.“ Obvinený teda konal v súlade s verejným prísľubom poškodeného Počiatka a legitímne očakával, že poškodený Počiatek splní svoju výzvu a podrobí sa testu na užívanie omamných a psychotropných látok. Obvinený ako novinár si preto len overoval, či informácie pochádzajúce od jeho zdrojov o užívaní omamných a psychotropných látok poškodeným Počiatkom sú pravdivé alebo nie. Skutková veta policajtky preto imputuje záver, že obvinený uviedol, že poškodený Počiatek „možno“ užíva omamné a psychotropné látky, čo však obvinený nikdy neuviedol.

„Tiež Vás žiadame, aby ste nám zodpovedali na otázku, či si myslíte, že výkon funkcie Ministra je zlučiteľný s užívaním uvedených látok“

Ani z tohto výroku nemožno dovodiť, že ním obvinený prezentoval fakt, že poškodený Počiatek „možno“ užíva omamné a psychotropné látky. Obvinený ako predstaviteľ tlače legitímne položil otázku, či výkon funkcie ministra je zlučiteľný s užívaním omamných a psychotropných látok. Žiada sa poznamenať, že otázka, či je výkon funkcie člena vlády SR zlučiteľný s užívaním omamných a psychotropných látok je otázkou verejného záujmu. Je legitímnym právom tlače pýtať sa jednak člena vlády alebo predsedu vlády na jeho názor, či je výkon funkcie ministra zlúčiteľný s užívaním omamných a psychotropných látok. Z takejto otázky ešte nemožno dovodiť, že obvinený tým prezentoval fakt, že poškodený Počiatek užíva omamné a psychotropné látky. Jedná sa o zjavnú fabuláciu policajtky. Na tomto závere nemôžu nič meniť ani subjektívne pocity poškodeného Počiatka, ktoré vyplynuli z jeho výpovede, keďže pravdivosť výrokov (a jeho vnímanie verejnosťou) sa musí posudzovať objektívne, a nie na základe subjektívnych pocitov.

Navyše, ak by sme aj prisvedčili právnej konštrukcii prezentovanej policajtkou v napadnutom uznesení, t.j. že obvinený šíril fakt, že poškodený Počiatek „možno“ užíval omamné a psychotropné látky, tak v trestnom konaní je potrebné preukázať, že poškodený Počiatek takéto látky nikdy neužíval. V tomto smere nemôže obstáť ani test, ktorý si súkromne zadovážil poškodený Počiatok. Zo záverov tohto testu totiž vyplýva len to, že poškodený Počiatek len 3 mesiace (pred vykonaním testu) neužíval omamné a psychotropné látky. To znamená, že tento test nemá žiadnu výpovednú hodnotu v tom smere, či poškodený Počiatok užíval omamné a psychotropné látky aj predtým. Uvedené je potrebné vnímať aj so samotným faktom, že poškodený Počiatok ako člen vlády SR neoslovil príslušného znalca na území SR so žiadosťou o vypracovanie riadneho znaleckého posudku, ale tento test vyhotovil potajme a súkromne na území iného štátu, hoci sa jedná o osobu absolútneho verejného záujmu.

Súkromné zabezpečený text poškodeným Počiatkom na území cudzie štátu má minimálnu dôkaznú hodnotu pre účely trestného konania v Slovenskej republike. Uvedené je potrebné hodnotiť aj v korelácií s ďalším správaním poškodeného Počiatka, ktorý najprv verejne vyhlásil, že sa tomuto testu podrobí a nasledovne na výzvu obvineného vôbec nereagoval a v súčasnosti zastáva názor, že sa nejednalo o verejný prísľub, lebo jeho vyhlásenie neobsahovalo odplatu za poskytnutie vzorku vlasu.

Takéto správanie poškodeného Počiatka preto legitímne vzbudzovalo pochybnosti ohľadom jeho užívania omamných a psychotrópnych látok, o čom svedčia aj reakcie mienkotvorných denníkov ako i reakcie Ing. Sulíka.

Pre účely trestného konania môže byť preto relevantný len znalecký posudok, z ktorého vyplynie záver, že poškodený Počiatek nielen v lehote troch mesiacov, ale nikdy neužíval omamné a psychotropné látky. Len v takomto prípade možno uvažovať o prípadnej trestnej zodpovednosti obvineného.

V zmysle rozhodnutia NS Rč 24/2013 –T 560 platí: „Nepostačuje teda akékoľvek ohrozenie, t.z. i v nízkej či obvyklej intenzite, ale musí ísť o ohrozenie zásadnejšieho charakteru. Pretože ide o trestný čin ohrozovací, treba tiež hodnotiť ďalšie hroziace následky a s nimi súvisiace okolnosti, nielen následky skutočne vzniknuté. Zákonným znakom trestného činu ohovárania je tiež skutočnosť, že oznámený údaj je nepravdivý, pričom ide o skutkovú okolnosť, ktorá musí byť obsiahnutá v opise skutku, v ktorom je trestný čin ohovárania označený. Z hľadiska subjektívnej stránky sa potom vyžaduje, aby páchateľ trestného činu bol aspoň uzrozumený s nepravdivosťou oznámeného údaju.“

V tomto smere nemožno súhlasiť s napadnutým uznesením policajtky o existencii nepriameho úmyslu u obvineného, pretože jeho konanie takýmto úmyslom nemohlo byť kryté.

Vychádzame najmä z toho, že:

  • obvinený disponoval troma zdrojmi, že poškodený Počiatek omamné a psychotropné látky užíva,
  • aj napriek svojmu vyhláseniu poškodeného Počiatka, že sa kedykoľvek podrobí testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok podrobí, poškodený Počiatek vôbec nereagoval na túto výzvu, naopak poskytnutie svojej vlasovej vzorky podmieňoval poskytnutím odplaty,
  • obvinený, spoliehajúc sa na pravdivosť svojich zdrojov, podal ešte pred vznesením obvinenia žalobu na Okresnom súde Bratislave I, ktorou sa dožadoval, aby poškodený Počiatek verejne vyhlásil, že užíva omamné a psychotropné látky. Ak by obvinený nebol presvedčený o pravdivosti toho, že poškodený Počiatek omamné a psychotropné látky užíva, tak len ťažko je prijať záver, že by sám inicioval súdne konanie, ktorým by sa dožadoval uloženia povinnosti splnenia verejného prísľubu a uloženia povinnosti verejne vyhlásiť, že poškodený Počiatek omamné a psychotropné látky užíva.

V neposlednom rade je potrebné s ohľadom na ustálenú judikatúru posúdiť to, či zverejnením údaju o poškodenom mohlo vskutku značnou mierou ohroziť vážnosť občanov poškodeného Počiatka. Ak poškodený Počiatek verejne vyhlási, že sa podrobí testu na prítomnosť na zistenie omamných a psychotropných látok, a potom to odmietne z dôvodu, že jeho vyhlásenie neobsahovalo odplatu, tak takáto osoba nemôže požívať zvýšenú vážnosť v spoločnosti, a to najmä u svojich spoluobčanov, lebo nesplnila to, čo verejne prisľúbila. Osoba, ktorá bez náležitého odôvodnenia nesplní to, čo verejne prisľúbila, nemôže požívať vážnosť v spoločnosti, a teda nemôže v jej konkrétnom prípade dôjsť k zníženiu vážnosti u spoluobčanov, čo je zákonnám znakom prečinu ohovárania.

Okrem iného je potrebné poznamenať aj to, že ani predseda vlády SR neuviedol, či je výkon ministra zlučiteľný s užívaním omamných a psychotropných látok, a preto nie je zrejmé, či by vskutku zverejnenie informácií o tom, či poškodený Počiatek omamné a psychotropné látky užíva, ohrozilo jeho vážnosť u spoluobčanov (resp. jeho politickú kariéru), a to i za situácie, ak by takouto vážnosťou poškodený Počiatek vskutku disponoval.

Obvinenému nedá nespomenúť to, že vznesenie obvinenia považuje za zásah do práva na slobodu prejavu, ktorá je garantovaný čl. 10 Dohovoru o ochrane základných práv a ľudských slobôd. V zmysle konštantnej rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva predstavuje napadnuté uznesenie policajtky tzv. chilling efect s cieľom obmedziť slobodu prejavu obvineného, čo dokumentuje aj to, že trestné oznámenie poškodený Počiatek podáva priamo u prezidenta PZ, tento bez náležitého odôvodnenia stanovuje výberovú príslušnosť NAKA, aj keď sa jedná triviálny prečin a policajtka NAKA vznesie obvinenie po tom, ako dôjde k vymenovaniu Generálneho prokuratúra SR zvoleného poslancami vládnej strany, ku ktorej patrí aj poškodený Počiatek. Takéto skutkové okolnosti preto jednoznačne dokresľujú, že sa jedná o zásah do práva na slobodu prejavu.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti preto považujeme napadnuté uznesenie za nezákonné a v zmysle zákonných ustanovení Trestného poriadku aj riadne neodôvodnené, a preto navrhujeme, aby príslušný prokurátor konajúc ako odvolací orgán po preskúmaní veci rozhodol o tejto sťažnosti tak, že podľa § 194 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku vydá

UZNESENIE

ktorým napadnuté uznesenie v celom rozsahu zruší a uloží orgánu, proti ktorého rozhodnutiu sťažnosť smeruje, aby vo veci znova konal a rozhodol.

________________________________

Martin Daňo / obvinený

Na vedomie: Generálna prokuratúra SR


Počiatek je PoPo

POPO = “POškodený POčiatek” - tento pojem prvý raz priniesla policajtka z NAKA a my sme ho s radosťou implementovali v sťažnosti proti vzneseniu obvinenia za prečin ohovárania - až 38x. POPO sa cíti byť poškodený, keď sme ho vyzvali na drogový test. Vpravo vidíte časť textu zo sťažnosti proti vzneseniu obvinenia, ktoré vzniesla policajtka Hodálová z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) za prečin ohovárania. Trestne stíhaný je novinár GINN Martin DAŇO, ktorý POPA na drogový test vyzval!

Teda "POPO" - tešíme sa na teba pri osobnom výsluchu na NAKA už čoskoro. Dúfame, že prídeš a odpovieš rovnako promtne, ako si dokázal podať trestne oznámenie v kancelárii Prezidenta PZ.


Ďalšie články


Produkcia: GINN / Dátum: 20.8.2013, o 13:00h, Autor: Martin Daňo


Páčia sa Vám aktivity GINN? Podporte nás!

Zdieľajte naše príspevky alebo ich "lajkujte", prípadne nás podporte hmotne alebo finančne.

Rozšírenou distribúciou našich článkov nám vyjadrite podporu a podporíte boj proti klientelizmu, korupcii a nehospodárnom hospodárení štátu.

Pomôžete nám budovať stále lepšie nástroje pre kontrolu štátnej správy a verejnej moci a publikovať články, aké v iných médiach nenájdete.

Základné informácie o možnostiach podpory GINN - nájdete TU!


Kľúčové pojmy:

Ministerstvo Vnútra, Róbert Kaliňák, SMER-SD, kauza, podvod, NAKA, Národná kriminálna agentúra, polícia, Gorila, Megalodon, Bohunický, Slovensko, Slovakia, 2013

Páči sa vám článok? Podporte GINN