Národná kriminálna agentúra - NAKA

Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru vznikla 1. decembra 2012 zlúčením úradu boja proti korupcii a úradu boja proti organizovanej kriminalite.

Národná kriminálna agentúra - NAKA

Národnú kriminálnu agentúru riadi riaditeľ, ktorý je priamo podriadený prezidentovi Policajného zboru.

Agentúra je špecializovaným útvarom Policajného zboru zameraným najmä na odhaľovanie, dokumentovanie a vyšetrovanie vybraných prípadov najzávažnejšej organizovanej trestnej činnosti páchanej organizovanými skupinami, zločineckými a teroristickými skupinami, trestnej činnosti súvisiacej s drogami, korupciou, konkurzným a vyrovnávacím konaním, verejným obstarávaním a verejnou dražbou, vybraných prípadov trestných činov proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného zákona a trestných činov hospodárskych podľa piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti, nezákonných finančných operácií, kapitálového a finančného trhu, a tiež financovania terorizmu na území Slovenskej republiky.

Organizačné členenie

Národná kriminálna agentúra Prezídia policajného zboru sa člení na:

  • národnú protizločineckú jednotku (organizovaný zločin)
  • národnú protikorupčnú jednotku (korupcia)
  • národnú jednotku finančnej polície (daňové trestné činy)
  • finančnú spravodajskú jednotku (nelegálne bankové operácie)
  • národnú protidrogovú jednotku (drogy a prekurzory)
  • jednotku operatívneho nasadenia,
  • odbor podpory riadenia a medzinárodnej spolupráce,

Národnú kriminálnu agentúru, prípadne jej špecializované policajné pracoviská môžete podľa potreby kontaktovať telefonicky, faxom, prípadne mailom. Pracovníci agentúry sa budú služobne zaoberať všetkými aj anonymnými oznámeniami. Z dôvodu zachovania diskrétnosti Vašich oznámení a Vašej osobnej bezpečnosti ako oznamovateľov, je prístup k oznámeniam umožnený iba úzkemu okruhu príslušníkov agentúry, ktorí Vás budú následne podľa povahy informácie kontaktovať.

Oficiálne informácie o NAKA

Kauzy a články o NAKA


Výzva na drogový test bola súčasťou Show Jana Krausa

Dňa 14.6.2013 bol do Show Jána Krausa pozvaný Martin Daňo (zakladateľ GINN). Ján Kraus mu položil otázku k drogovému testu a trestného oznámenia Ministra Počiatka.