Tender na dodávku software za 29 mil. EUR sa ruší! Podmienky súťaže boli netransparentné a diskriminačné!

Podľa nastavenia podmienok súťaže, sú zvýhodňovaní tí, čo služby poskytujú drahšie oproti tým, ktorí sú ich schopní poskytnúť lacnejšie.

Zrusenie sutaze na dodavku dopravneho inforamcneho systemu


Produkcia: GINN / Dátum: 11.6.2013, o 10:00h
Autor: Martin Daňo, Spoluautor Lenka DALE


Úrad pre verejné obstarávanie (skr. UVO)konečne rozhodol a podozrivú súťaž zrušil! Reportéri GINN tak po 4 mesiacoch od času, keď napadli podmienky verejnej súťaže na dodávku dopravného informačného systému - uspeli.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR chcelo zveriť túto mimoriadne zaujímavú a hodnotnú zákazku (podľa redakcie GINN aj zbytočnú) pravdepodobne vopred vybranému uchádzačovi a to v rámci tzv. užšej súťaže.Čo sa malo obstarávať?

Ministerstvo dopravy, ktoré riadi Minister Ján Počiatek, zverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 16.02.2013 pod značkou 2013/S 034-054261 a vo Vestniku verejného obstarávania Č. 34/2013 zo dňa 16.02.2013 pod značkou 02417 - MUS podmienky súťaže na predmet zákazky "Jednotný informačný systém systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave".

Cena: 29.250.000 EUR, čo je 1.000.000.000 (jedna miliarda korún (ak rátame DPH, lebo ministerstvo doteraz neuviedlo či cena bola s DPH alebo bez DPH)

Podozrivé podmienky súťaže si všimli reportéri GINN a okamžite konali. Prostredníctvom spoločnosti GEOX podali námietky proti súťaži, kde poukázali na to, že táto súťaž nie je v súlade so zákonom a základnými princípmi nediskriminácie a transparentnosti, kde by sa o takúto zákazku mohol uchádzať spravodlivo každý, kto ju vie požadované služby poskytnúť.

Netransparentná súťaž sa ruší (5.6.2013)

Po preskúmaní námietok, ktoré podali reportéri GINN a zistení skutkového stavu sa Úrad pre verejné obstarávanie dňa 5.6.2013 uzniesol na zrušení súťaže na dodávku tohto mimoriadne podozrivého informačného systému. Podmienky súťaže sú v rozpore s podmienkami nediskriminácie a transparentnosti.

Diskriminačné podmienky súťaže!

Podľa názoru ÚVO: Ministerstvo dopravy pri stanovení podmienok súťaže zaujímal len obrat uchádzača, ktorý stanovilo vo výške 40mil. EUR bez toho, aby uchádzač mal povinnosť preukázať, či tento obrat dosiahol v oblasti, ktorá sa zákazky týka. Podľa výkladu Ministerstva dopravy by teda mohla nastať aj situácia, že informačný systém by bol spôsobilý dodať aj dodávateľ, ktorý informačné systémy nikdy netvoril, napríklad aj chemický závod, či erotický salón. Výšku obratu chcelo Ministerstvo teda skúmať len z účtovnej závierky uchádzača, nie z jeho reálnej činnosti.

Podľa rozhodovacej činnosti úradu Európskej komisie, by tieto podmienky ale vôbec nemali byť stanovované, nakoľko pri skúmaní spôsobilosti uchádzača ide najmä o to, či uchádzač vie splniť takúto zákazaku a nie o to, za koľko ju v minulosti poskytol.

Výber z rozhodnutia:Úrad pre verejné obstarávanie podlľa § 139 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje zrušiť užšiu súťaž vyhlásenú verejným obstarávateľom Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 16.02.2013 pod značkou 2013/S 034-054261 a vo Vestniku verejného obstarávania Č. 34/2013 zo dňa 16.02.2013 pod značkou 02417 - MUS na predmet zákazky "Jednotný informačný systém systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave", do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia.Zdôvodnenie ÚVO:Vzhľadom na to, že kontrolovaný v tomto prípade požadoval preukázať obrat v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky komisia úradu je toho názoru, že kontrolovaný mal v tomto prípade požadovať od záujemcov dokument, ktorým preukážu, aká časť obratu spadá do oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky, nakoľko z vyššie uvedených dokumentov nedokáže kontrolovaný zistiť ním požadovaný obrat v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky...

Komisia ÚVO ďalej konštatuje:Komisia úradu má za to, že v intenciách povinnosti kontrolovaného uplatniť pri zadávaní zákazky princíp transparentnosti, musí kontrolovaný aj podmienky účasti týkajúce finančného a ekonomického postavenia uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, určiť jasne a zrozumitel'ne a týmto podmienkam musia zodpovedať doklady prostredníctvom, ktorých sa predmetné podmienky preukazujú. Komisia úradu uvádza, že kontrolovaný postupoval v rozpore s § 9 ods, 4 zákona o verejnom obstarávani, konkrétne v rozpore s princípom nediskriminácie, keď na preukázanie finančného a ekonomického postavenia vyžadoval obrat v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky za roky 2009, 2010 a 2011 a takisto v rozpore s princípom transparentnosti, keď na preukázanie obratu v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky vyžadoval predloženie dokladov, z ktorých nie je možné predmetný obrat v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky jednoznačne zistiť.Bola to neľahká a tŕnistá cesta

Na nasledujúcich videách si pozrite, aké ťažkosti nás stretávali posledné 4 mesiace, počas ktorých sme sa snažili dokázať, že netransparentná a diskriminačná súťaž je pripravená pre vopred vybraného dodávateľa a s jediným cieľom - aby zarobila úzka skupina osôb zo softwarovej lobby a politických kruhov! Ďakujeme všetkým, ktorí nám v našom postupe pomáhali a varujeme tých, ktorí nám v búdcnosti ochrane verejného záujmu budú brániť.

22.2.2013 Žiadosť o nápravu k obstaraniu informačného systému Ministerstva dopravy za 29 mil. EUR

Ako prvý krok bolo napísanie a podanie žiadosti o nápravu. V tomto štádiu mohlo Ministerstvo dopravy uznať naše pripomienky a súťažné podmienky napraviť, alebo súťaž zrušiť.


1.3.2013 Ministerstvo dopravy rozhodlo o námietkách proti tendru za 29 miliónov EUR

Ministerstvo dopravy rozhodlo v lehote 7 dní - konštatovalo, že súťaž nemá žiadne vady a žiadosť GINN o nápravu podmienok súťaže zamietlo. Rozhodnutie nám záhadným spôsobom doručili priamo najvyšší zamestnanci ministerstva priamo k našim rukám :-) Nenechali sme sa však odradiť...

Pracovníčka ministerstva a zodpovedná osoba za túto súťaž Ing. Darina Čatárová na otázku Martina Daňa: "Obhájite si to?" povedala "ÁNO"... teraz už vieme, že to obhájiť nedokázala!


9.3.2013 Podanie námietok na ÚVO a Ministerstvo dopravy proti systému za 29mil. EUR / upútavka

Podali sme námietky na Úrad pre verejné obstarávanie a zaplatili kauciu 1800 EUR. Od tohto momentu sa začína preverovať celá súťaž. Pri podávaní námietok nás opäť stretli ťažkosti.


10.3.2013 Podali sme námietky proti systému za 29 miliónov € / celé video

Námietky proti netransparentnému obstraniu informačného systému za 1 miliardu korún sme podali na ÚVO aj na Ministerstvo dopravy. Toto je celé video.


31.3.2013 Úrad pre verejné obstarávanie zvýhodnil kontrolovaný subjekt!

Zasadla komisia ÚVO. Pred komisiu sme prizvali aj novinárov. ÚVO zvýhodnil kontrolovaný subjekt a umožnil mu vstup cez zamestnanecký vchod a vstup do miestnosti, kde mala zasať komisia pre posúdenie námietok, a to skôr ako zástupcov GINN. Obidve strany - namietateľ aj kontrolovaný - majú rovnaké postavenia a pred komisiu musia predstúpiť spoločne, inak je princíp rovnosti zbraní porušený.


Súvisiace články a otázky k súťaži

V deň, keď mala zasadnúť komisia ÚVO, "zasyčala" Danová kobra - vyšetrovateľ KÚFS kontaktoval Daňa (ktorý súťaž napadol) iba pár hodín potom ako ÚVO stanovil dátum zasadnutia komisie na preskúmanie podmienok súťaže? Daňa dokonca predvolal na rovnaký deň, kedy sa pojednávanie malo uskutočniť a to zrejme s jediným cieľom - zastrašiť ho! Daňovú kobru totiž zakladal osobný priateľa Jána Počiatka - Branislav Kušík, ktorého sme našli potom ako prednedávnom GINN dešifroval ďalšiu časť spisu GORILA. Zdá sa, že tento "špecializovaný policajný tím" slúži hlavne na plnenie politických cieľov. Kušík bol súčasťou kauzy GORILA a v spise mal chybný prepis mena - doteraz sa podieľa na riadení strategických podnikov štátu! Prečo?

Preverujeme, či Minister Ján Počiatek užíva drogy - ak áno, môže s tým súvisieť aj táto pochybná súťaž? Kto v skutočnosti riadi rezort dopravy?

Štát zastrašuje novinárov - stretávame sa s prípadmi, že poukazovanie na prešlapy vlády sa trestá!


Produkcia: GINN / Dátum: 11.6.2013, o 10:00h

Autor: Martin Daňo, Spoluautor: Lenka Dale


Špeciálne poďakovanie

Podmienky súťaže a námietkové konanie odborne spracovali a podali špecialisti a reportéri GINN.

Ďakujeme za podporu a pomoc pri zložení finančnej zábezpeky, bez ktorej by sme podanie námietok uskutočniť nemohli.

Ďalej chcem poďakovať osobám z odborných kruhov a ľuďom, ktorí prispeli k riešeniu tejto veci svojimi názormi a vecnou diskusiou.

Na námietkovej komisii sa za namietateľa zúčastnili: Ivan Brada (reportér RTVS), Lenka Dale, Antonio Papaleo a Martin Daňo


Súbor: Celé rozhodnutie UVO vo formáte .PDF je TU!


Zrušený tender bol aj predmetom relácie Show Jána Krausa

Youtube:5c34VKw6z_E|w:646px|h:365px


Reportáž zo série: GINN, Gorila, Megalodon, Slovensko, 2013


Páčia sa Vám aktivity GINN? Podporte nás!

Zdieľajte naše príspevky alebo ich "lajkujte", prípadne nás podporte hmotne alebo finančne, alebo podporte šírenie našich článkov.

Pomôžete nám budovať stále lepšie nástroje pre kontrolu štátnej správy a verejnej moci, chrániť verejný záujem a bojovať proti korupcii, klientelizmu a publikovať články, aké v iných médiach len tak nenájdete.

Základné informácie o možnostiach podpory GINN - nájdete TU!


Kľúčové pojmy:

Ján Počiatek, Ministerstvo Dopravy, Branislav Kušík, Martin Kóňa, UVO, systém, Ján Mažgút, František Palko, ministry, transport, Minister of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic, Slovakia, transparency, press,Ing. Darina Čatárová, Ing. Vasiľ Vodzinský, Tender, tendre, tendra, zrušenie, rušenie, zákazník

Páči sa vám článok? Podporte GINN